تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

  در این مطالعه، رابطه بین تمرکز مالک ی ت و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تعداد 148 شرکت نمونه در دوره زمانی 1385-1381 بررسی شده است. نویسندگان مختلف در تحقیقات خود در این زمینه تاکنون به نتایج متناقضی مبنی بر رابطه این دو متغیر دست یافته‌اند. شاید یکی از اصلی ترین دلایل دستیابی به این نتایج متناقض ، توجه نکردن به روابط متقابل بین بلوک داران و در نتیجه به‌کارگیری معیارهای نامناسب تمرکز مالکیت باشد. در این تحقیق، ابتدا با به‌کارگیری روشی جدید به بررسی تناسب به‌کارگیری معیارهای مختلف تمرکز مالکیت پرداخته شد و نتایج حاصل مبین آن است که استفاده از معیار گروهی تمرکز مالکیت برون سازمانی در بررسی تأثیر آن بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران مناسب است. سپس، به منظور بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر کیفیت سود از معیارهای کیفی اطلاعات مالی مندرج در چهارچوب نظری استانداردهای حسابداری(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) بهره گرفتیم. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت برون سازمانی به بهبود کیفیت سود منجر می شود (تأیید فرضیه نظارت فعال)، در حالی که به شواهد قانع کننده ای در ارتباط با تأثیرگذاری بلوک داران درون سازمانی بر کیفیت سود دست نیافتیم.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ownership Concentration and Earnings Quality in the Listed Companies in Tehran’s Stocks Exchange

نویسندگان [English]

  • A Ebrahimi Kordlar
  • A Ebrahimi Kordlar
  • M. J Aerabi
چکیده [English]

  In this study we review the relationship between ownership concentration (OC) and earnings quality (EQ) by testing the data collected from 148 listed companies in the Tehran’s Stocks Exchange during a 5 year period from 1381-85. Researchers have found mixed results about the relationship between these two subject matters. We argue that one of the main reasons of such countervailing evidences is that those authors have used inappropriate OC measures disregarding the mutual relationships among blockholders. In order to avoid the possibility of such happening, using an innovative measure of OC, we are convinced that the usage of group measures of OC is justifiable with respect to the review of outside blockholders’ impact on EQ in Tehran’s Stock Exchange. Considering the multidimensionality nature of EQ concept, we have applied in our models, a measure of EQ using the qualitative characteristics of financial information of the conceptual framework of Iran’s Accepted Accounting Standards (Relevancy & Reliability). The results indicate that outside blockholders significantly improve EQ, while we found no evidence of such impact by Insiders.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ownership Concentration
  • Earnings Quality
  • Blockholders