بررسی ارتباط برخی از مکانیزم‌های نظام راهبری شرکتی با نقدشوندگی بازار

نویسندگان

چکیده

  سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری، بر کمّیت، کیفیت و بموقع بودن اطلاعات افشا شده از سوی راهبران شرکت‌ها اتکا می‌کنند. نحوه برخورد سرمایه‌گذاران با این اطلاعات و تصمیمات آنها، حجم عرضه و تقاضا، یا به نوعی عمق بازار و قیمت‌های پیشنهادی جهت خرید و فروش را شکل می‌دهد. به عبارتی، راهبری شرکتی منسجم و ساختار یافته نقش مهمی در جهت‌دهی به تصمیمات سرمایه‌گذاران و بازیگران در بازار سرمایه و تحقق بازارهای سرمایه با نقدشوندگی بالا ایفاد می‌کند. بر این اساس، در این پژوهش، رابطه بین برخی از مکانیزم‌های نظام راهبری شرکت‌ها و نقدشوندگی بازار بررسی و در این راستا، اطلاعات مربوط به نمونه‌ای از 61 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386 بررسی گردیده است. ملاک انتخاب این 61 شرکت، معامله اوراق بهادار شرکت حداقل در 100 روز از سال است. سپس داده‌های قیمت پیشنهادی خرید و فروش و حجم سهام مورد عرضه و تقاضا جمع آوری و رابطه آن با کیفیت راهبری شرکتی سنجیده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شرکت‌هایی با ساختار هیأت مدیره مستقل‌تر و رویکرد هیأت مدیره اثربخش‌تر دارای نقدشوندگی بازار بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها هستند. در واقع، شرکت‌هایی که امتیاز بیشتری از لحاظ کیفیت راهبری شرکتی داشته‌اند، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام کمتر و اختلاف سهام مورد عرضه و تقاضای بیشتری را دارا بوده‌اند.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Relation Between Corporate Governance and Market Liquidity

نویسندگان [English]

  • M Kashanipoor
  • S Mehrani
  • Y Pashanejad
چکیده [English]

  Investors rely on quality, quantity and timeliness of disclosed information for decision making. The way investors conduct with this information and their decision, would form the capacity of supply and demand or on the other hand market depth and offered prices of selling and buying. On the other hand, a well structured corporate governance system has a great role in directing investors and market players and realization of a liquid market. On the basis of this concept in this research, we study the relationship between corporate governance system and market liquidity. A minimum of 100 days trading is required for the sample companies. In this regard, data of 61listed companies in Tehran stock exchange collected for 1386. Then, bid-ask spread information's and supply and demand volume has been collected and their relation with corporate governance quality has been examined. Results of the research show that companies with more independent board and more efficient approach have more market liquidity in comparison with other companies. In fact, the companies which have better corporate governance quality grades, have less bid-ask spreads and less differential share demand and supply.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: corporate governance bid
  • Key words: corporate governance bid-ask spread
  • ask spread
  • market depth
  • market liquidity