کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این تحقیق با استفاده از مدل تعدیل شده وردی(2006) به آزمون تجربی رابطه میان کارایی سرمایه‌گذاری و کیفیت گزارشگری مالی پرداخته است. کارایی سرمایه‌گذاری به صورت مفهومی، به معنی پذیرش پروژه‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت است و منظور از ناکارایی سرمایه‌گذاری، گذر از این فرصت‌های سرمایه گذاری(سرمایه‌گذاری کمتر از حد) و یا انتخاب پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی(سرمایه‌گذاری بیش از حد) است. در این تحقیق، سرمایه‌گذاری مورد انتظار، تابعی از فرصت‌های رشد تلقی شده و"سرمایه‌گذاری کمتر از حد"(انحراف منفی از سرمایه‌گذاری مورد انتظار) و "سرمایه‌گذاری بیش از حد"(انحراف مثبت از سرمایه‌گذاری مورد انتظار)، به عنوان ناکارایی سرمایه‌گذاری مطرح شده است. برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی، از مدل‌های کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است. این تحقیق در 152شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش‌های مالی شرکت‌ها در فاصله سال‌های 1379 الی 1387 انجام شده است که نتایج نشان داد در بورس تهران بر خلاف تحقیقات بیدل و همکاران(2006، 2007 و 2009) و وردی (2006) ، عملا هیچ‌گونه همبستگی معناداری میان متغیرهای مزبور وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Reporting Quality and Investment Inefficiency

نویسندگان [English]

  • Ali Saghafi 1
  • M. Arabmazar 2
1 Allameh Tabatabaei University
2 Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

This is an empirical investigation on the relation between investment efficiency and financial reporting quality, which is based on Verdi(2006) model. Investment efficiency in a conceptual framework means the acceptance of the investment projects with positive NPV, and investment inefficiency means rejecting these investments opportunities (underinvestment) or investing in projects with negative NPV (overinvestment). In this paper, expected investment is a function of growth opportunities. Overinvestment and underinvestment is a sign of investment inefficiency. For evaluating the financial reporting quality, we used the accruals quality model. This paper investigates the subject matter in 152 companies at TSE (Tehran Stock Exchange) in 1379 to 1387 time period. The evidences suggest no association between those variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reporting Quality
  • Investment Efficiency
  • Overinvestment
  • Underinvestment
1-     اسکات، ویلیام.(1386). تئوری حسابداری مالی، ترجمه:علی پارسائیان، تهران: انتشارات ترمه.
2-     هومن، حیدرعلی.(1374). استنباط آماری، تهران: نشر پارسا، چاپ سوم.
3-     هیات تدوین استانداردها.(1385). "مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی در ایران "، نشریه 113، چاپ سوم، سازمان حسابرسی. 
4-     احمدی، احمد.(1386). "ارزیابی کیفیت سود با استفاده از دیدگاه‌های کیفی اطلاعات مالی"، دانشگاه مازندران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
5-     ثقفی، علی و غلامرضا کردستانی.(1383). "بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 37.
6-     خواجوی، شکر الله و امین ناظمی.(1384). "بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 40.
7-     رضازاده، جواد و عبد الله آزاد.(1387). "رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 54.
8-     عرب مازار یزدی، محمد.(1374). محتوای افزاینده اطلاعاتی جریان‌های نقدی و تعهدی، پایان نامه دکتری، به راهنمایی دکتر علی ثقفی، دانشگاه تهران.
9-     عرب مازار یزدی، محمد، مشایخی، بیتا و افسانه رفیعی.(1385). "محتوی اطلاعاتی جریان‌های نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 43.
10- قائمی، محمد حسین و محمدرضا وطن پرست.(1384). "بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 41.
11- کردستانی، غلامرضا و  ضیاء الدین مجدی.(1386). "بررسی رابطه بین ویژگی‌های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی". بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 48.
12- مجیدی، رضا.(1383). بررسی ارتباط بین کیفیت سود و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر ایرج نوروش، دانشگاه تهران.
13- مدرس، احمد و رضا حصارزاده.(1387). "کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، ش2.
14- نوروش، ایرج، امین ناظمی و مهدی حیدری.(1385). "کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 43.
 
15-           Financial Accounting Standards Board,(1978), Statement of Financial Accounting Concept, No. 1, “Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises”.
16-           Wolk, Harry. I, J. L. Dodd, and M. G. Tearney,(2001) , “Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach”, 5th edition, South-Western.
17-           Beatty, Anne, Joseph Weber and J. Scott,(2007), "The Role of Accounting Quality in Reducing Investment Inefficiency in the Presence of Private Information and Direct Monitoring", Working paper, The Ohio State University.
18-           Biddle, Gary and Gilles Hilary,(2006)” Accounting Quality and Firm-level Capital Investment”, The Accounting Review, vol81
19-           Biddle, Gary and Gilles Hilary,(2007)” How Does Financial Accounting Quality Improve Investment Efficiency?”, The Accounting Review
20-           Biddle, Gary, Gilles Hilary and Rodrigo. s Verdi,(2009), ” How does financial reporting quality relate to investment efficiency?”, Journal of Accounting and Economics, Volume 48
21-           Chen,  Zhihong,(2005), ” Earnings Quality and the Sensitivity of Capital Investment to Accounting Information”, Working paper, Hong Kong University of Science and Technology.
22-           Dechow, Patricia and Ilia D. Dichev,(2002)” The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors”, The Accounting Review, vol77
23-           Francis, j. lofond and et al. ,(2005)” the market pricing of accruals quality”, Journal of Accounting and Economics, vol 39
24-           Rocca, Maurizio. L, Alfio Cariola and Elvira-Tiziana La Rocca,(2004), “Overinvestment and underinvestment problems: determining factors, consequences and solutions”, Working Paper, University of Calabria.
25-           Verdi, Rodrigo.s,(2006), "Financial Reporting Quality and Investment Efficiency", Working Paper, Sloan School of Management, MIT.