شیوۀ مدیریت استفاده از استانداردهای حسابداری

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

استانداردهای
حسابداری مقوله‌ای با اهمیت در متون کسب و کار است که تأثیرات بالقوه‌ای از طریق
اثرگذاری بر گزارشگری مالی میان شرکت‌ها و ذی‌نفعان دارد. از اینرو نحوۀ استفاده
از آن‌ها بسیار با اهمیت است. پژوهش حاضر به بررسی کمّی شیوۀ استفاده از
استانداردهای حسابداری اختصاص دارد. در این پژوهش شاخصی به منظور مشخص کردن سطح
اصل‌محوری و یا قاعده‌محوری استانداردها استفاده شد و سپس بر اساس متغیرهای توضیح‌دهنده
برآمده از تئوری اثباتی حسابداری بررسی شد. به منظور انجام این پژوهش از داده‌های
مربوط به شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ سال‌های 1379 تا 1393
استفاده شد و سعی شد از روش سرشماری برای انجام آزمون‌های آماری استفاده شود.
نتایج نشان داد که شرکت‌های دارای هزینۀ سیاسی تمایل بیشتری به استفاده از
استانداردهای قاعده‌محور دارند، در حالی که شرکت‌هایی که دارای هزینۀ بدهی و هزینۀ
جبران خدمات پاداش‌محور بالاتر بودند، بیشتر از استانداردهای اصل‌محور استفاده
کرده‌اند. افزون بر این، نتایج پژوهش بیان می‌دارد که شرکت‌ها با افزایش سطح بحران
و محدودیت مالی به استانداردهای اصل‌محور سوق پیدا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Approach for using Accounting Standards

نویسندگان [English]

  • Ali Saghafi
  • Mozafr Jamalian Pour
Allameh Tabatabaee University (ATU), Tehran, Iran
چکیده [English]

This
article investigate how corporation using accounting standards in quantitative
method. For this purpose, we make an index for measuring degree of principle
and rule base oriented then explore behavior of this index in some variable
that root in positive accounting theory. Result show that corporation with high
political cost intend to use more rule based standards. In other hand
corporation with more debt and management compensation cost try to using more
principle oriented accounting standards. In addition, we find that with
increase in financial constraint and crisis risk, corporation intent to
shifting to using more principle based accounting standards. We used
corporation data’s that exist in Tehran stock exchange during 2000 to 2015.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Standards
  • Principle based Accounting
  • Rule based Accounting
  • Financial crisis
  • Financial Constraint
1- ثقفی، علی و ابراهیم ابراهیمی. (1388). رابطۀ تدوین استانداردهای حسابداری یا کیفیت اطلاعات حسابداری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال شانزدهم، شمارۀ 57، صص 23-50.
2- مهدوی، غلامحسین و الهه برزگر. (1394). مبانی روش‌شناختی تدوین استانداردهای حسابداری. مطالعات حسابداری و حسابرسی، سال چهارم، شمارۀ 15، صص 16-27.
3- Altamuro, J., Beatty, A. L., and Weber, J. (2005). The Effects of Accelerated Revenue Recognition on Earnings Management and Earnings Informativeness: Evidence from SEC Staff Accounting Bulletin No. 101. Accounting Review, Vol. 80, No. 2, Pp. 373-401.
4- Benston, G. J., Bromwich, M., and Wagenhofer, A. (2006). Principles- Versus Rules-Based Accounting Standards: the FASB's Standard Setting Strategy. Abacus, Vol. 42 No. 2, Pp. 165-188. doi: 10.1111/j.1467-6281.2006.00196.x.
5- Clor-Proell, S., and Nelson, M. W. (2007). Accounting Standards, Implementation Guidance, and Example-Based Reasoning. Journal of Accounting Research, Vol. 45, No. 4, Pp. 699-730. doi: 10.1111/j.1475-679X.2007.00248.x.
6- Donelson, D. C., McInnis, J. M., and Mergenthaler, R. D. (2012). Rules-Based Accounting Standards and Litigation. Accounting Review, Vol. 87, No. 4, Pp. 1247-1279. doi: 10.2308/accr-10274.
7- Folsom, David and Hribar, Paul and Mergenthaler, Richard and Peterson, Kyle, Principles-Based Standards and Earnings Attributes (2015). Management Science, Forthcoming. Available: at http://dx.doi. org/10.2139/ssrn.2046190.
8- Jamal, K., and Hun-Tong, T. (2010). Joint Effects of Principles-Based Versus Rules-Based Standards and Auditor Type in Constraining Financial Managers' Aggressive Reporting. Accounting Review, Vol. 85, No. 5, Pp. 1346-1325, doi: 10.2308/accr.2010.85.4.1325.
9- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., and Warfield, T. (2013). Intermediate Accounting, 15 ed. Vol. 1, Wiley.
10- Mergenthaler, Richard. (2009). Principles-Based Versus Rules-Based Standards and Earnings Management . Available at http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1528524
11- Nelson, M. W., Elliott, J. A., and TarpIey, R. L. (2002). Evidence from Auditors about Managers' and Auditors' Earnings Management Decisions. Accounting Review, Vol. 77, No. 4, Pp. 175. -202.
12- Srivastava, A. (2014). Selling-Price Estimates in Revenue Recognition and The Usefulness of Financial Statements. Review of Accounting Studies, Vol. 19, No. 2, Pp. 661-697. doi: 10.1007/s11142-013-9263-6.
13- Watts, Ross L. and Zimmerman, Jerold L.(1986).Positive Accounting Theory, First Edition, United State:Prentice-Hall Inc.