تأثیر اجتناب مالیاتی بر رابطۀ قدرت بازار محصول با بازدهی و آگاهی‌دهندگی قیمت سهام

نویسندگان

1 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

افزایش نوسآن‌های غیرمنتظرۀ جریان‌های نقدی، مربوط به شرایط رقابتی فزاینده برای شرکت‌هایی است که قدرت بازار کمی دارند، در حالی که شرکت‌های با قدرت بازار بیشتر، توانایی بالاتری برای انتقال شوک‌های منفی جریان نقدی به مصرف‌کنندگان و دسترسی به جریان‌های نقدی هموارتر داشته و مورد توجه سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز قرار می‌گیرند. ریسک پایین شرکت‌های دارای قدرت بازار بیشتر، آن‌ها را ترغیب به اجتناب مالیاتی می‌کند که می‌تواند بر بازدهی و آگاهی‌دهندگی قیمت سهام تأثیرگذار باشد. بنابراین در این پژوهش تأثیر قدرت بازار محصول بر بازدهی و آگاهی‌دهندگی قیمت سهام و تأثیر اجتناب مالیاتی بر آن با تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده‌های تلفیقی 86 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1383 تا 1393 بررسی شد. نتایج نشان داد که قدرت بازار محصول باعث کاهش بازدهی و افزایش آگاهی‌دهندگی قیمت سهام می‌شود. همچنین معیارهای مختلف اجتناب مالیاتی بر شدت تأثیر قدرت بازار محصول بر آگاهی‌دهندگی قیمت سهام تأثیری ندارند، ولی با لحاظ نرخ دفتری بلندمدت، تأثیر قدرت بازار محصول بر بازدهی سهام منفی‌تر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Tax Avoidance on the Relationship between Product Market Power with Returns and Stock Price Informative

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Kordestani 1
  • Behnam Jahangiri Livari 2
1 Imam Khomeini International University
2 Qazvin Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Increase unexpected fluctuation in cash flows is related to the conditions of growing competition for companies that have little market power. While companies with more market power have a higher ability to transfer cash flow negative shocks to consumers and access to smoother cash flows and therefore attract risk-averse investors. Lower risk of firms with market power; encourage them to engage in tax avoidance that can effect on the returns and stock price informative. So in this study, impact of product market power on returns and stock price informative and impact of tax avoidance on that were reviewed by regression analysis based on panel data of 86 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1383 to 1393. The results showed that product market power reduces the returns and increases the stock price informative. Also, different criteria of tax avoidance do not have a significant effect on the intensity effect of product market power on stock price informative, but in term of long term book rate, the impact of product market power on stock returns become more negative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product Market Power
  • Tax Avoidance
  • Stock Returns
  • Stock Price Informative
1- بهارمقدم، مهدی، حسینی‌نسب، حجت و هادی رئیسی. (1394). اثر نقدشوندگی بر آگاهی‌بخشی قیمت سهام و مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای حسابداری مالی، سال هفتم، شمارۀ 4، صص 39-56.
2- خانی، عبدالله، ایمانی، کریم و امین یوسفی. (1393). اجتناب از مالیات، نحوۀ اندازه‌گیری و عوامل مؤثر بر آن. پژوهش حسابداری، سال چهارم ، شمارۀ 15، صص 121-142.
3- خواجوی، شکرالله و مهرداد ابراهیمی. (1391). بررسی تأثیر قدرت بازار محصول بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشمانداز مدیریت مالی، سال دوم، شمارۀ 5، صص 91-105.
4- رحمانی، علی و نازنین بشیری منش. (1390). بررسی اثر هموارسازی سود بر آگاهی‌بخشی قیمت سهام. پژوهشهای حسابداری مالی، سال سوم، شمارۀ 3، صص 39-54.
5- گلستانی، شهرام، دلدار، مصطفی، سیدی، سیدجلال و سیدحبیب جعفری شورچه. (1393). رابطۀ نرخ مؤثر مالیاتی با سیاست تقسیم سود و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال بیست و دوم، شمارۀ 70، صص 181-204.
6- مرادی، محمد و سعیده سپهوندی. (1394). تأثیر استراتژی‌های رقابتی بر پایداری عملکرد مالی و ریسک. پژوهشهای حسابداری مالی، سال هفتم، شمارۀ 3، صص 75-90.
7- مشایخی، بیتا و صبری علی‌پناه.(1394). تأثیر راهبری شرکتی بر رابطه بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت. پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، سال هفتم، شمارۀ 25، صص 49-64.
8- نمازی، محمد و شهلا ابراهیمی. (1391). بررسی ارتباط بین ساختار رقابتی بازار محصول و بازده سهام. پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی، سال دوم، شمارۀ 1، صص 9-27.
9- Desai, M., and D. Dharmapala. (2009). Earnings Management, Corporate Tax Shelters, and Book-Tax Alignment.National Tax Journal, Vol. 62, No. 1, Pp. 169-186.
10- Gaspar, J., and M. Massa. (2006). Idiosyncratic Volatility and Product Market Competition. Journal ofBusiness, Vol. 79, No. 6, Pp. 3125–3152.
11- Goh, B., J. Lee., C. Lim., and T. Shevlin. (2013). The Effect of Tax Avoidance on the Cost of Equity. Working Paper.
12- Hanlon, M., and S. Heitzman. (2010). A Review of Tax Research.Journal of Accounting and Economics, Vol. 50, No.2-3, Pp.127–178.
13- Hanlon, M., and J. Slemrod. (2009). What Does Tax Aggressiveness Signal? Evidence from Stock Price Reactions to News about Tax Shelter Involvement.Journal of Public Economics, Vol. 93, No. 1-2,Pp. 126–141.
14- Hou, K., and D. Robinson. (2006). Industry Concentration and Average Stock Returns. Journal of Finance, Vol. 61, No. 4, Pp. 1927–1956.
15- Irvine, P., and J. Pontiff. (2009). Idiosyncratic Return Volatility, Cash Flows, and Product Market Competition.Review of Financial Studies, Vol. 22, No. 2, Pp.1149–1177.
16- Kubick, T. R., D. P. Lynch., M. A. Mayberry., and T. C. Omer. (2015). Product Market Power and Tax Avoidance: Market Leaders, Mimicking Strategies, and Stock Returns. The Accounting Review, Vol.90, No. 2, Pp. 675–702.
17- Lehn, K., andA. Poulsen. (1989). Free Cash Flow and Stockholder Gains in Going Private Transactions, Journal of Finance, Vol. 44, No. 3, Pp. 771-787.
18- Mayberry, M., S. McGuire., and T. Omer. (2013). Smoothing taxable income, tax avoidance, and the Information Content of Taxable Income. Working Paper.
19- McGuire, S., T. Omer., and J. Wilde. (2014). Investment Opportunity Sets, Operating Uncertainty, and Capital market Pressure: Determinants of Investments in Tax Shelter Activities? Journal of the American Taxation Association, Vol. 36, No.1, Pp. 1–26.
20- Peress, J. (2010). Product Market Competition, Insider Trading and Stock Market Efficiency.Journal of Finance, Vol.65, No.1, Pp.1–43.
21- Sharma, V. (2010). Stock Returns and Product Market Competition: beyond Industry Concentration. Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 37, No. 3, Pp.283-299.
22- Shepherd, W. (1970). Market Power and Economic Welfare: An Introduction. New York, Random House Press.