تأثیر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی بر همزمانی قیمت سهام

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی به عنوان یکی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری بر همزمانی قیمت سهام است. همزمانی قیمت سهام معیاری است که به‌طور معکوس برای سنجش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام استفاده می‌شود. در راستای هدف پژوهش تعداد 86 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1385 تا 1392، به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های ترکیبی و نیز آزمون تفاوت میانگین‌ها استفاده گردید. نتایج گویای آن است که قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی بر همزمانی قیمت سهام تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد در شرکت‌هایی با همزمانی کمتر، عدم تقارن اطلاعاتی کمتر است. بر مبنای این یافته‌ها چنین استدلال می‌شود که قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی باعث می‌شود تا میزان بیشتری از اطلاعات خاص شرکت در قیمت‌های سهام منعکس شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Statements Comparability on Stock Price Synchronicity

نویسندگان [English]

  • Daruosh Foroghi
  • Payman Ghasemzad
چکیده [English]

The purpose of this research is to determine the effect of financial statements comparability as one of the qualitative characteristics of financial reporting on stock price synchronicity. Stock price synchronicity is a criterion that has been used inversely to measure the information content of stock prices. In order to attain the research purpose, 86 companies among the listed companies in Tehran Stock Exchange during the years 1385 to 1392 (2007-2014) were selected as statistical samples. For analyzing data and testing hypotheses, multi variable regression model with compound data and mean comparison test have been used. Findings of research signify that financial statement comparability has a significant negative impact on stock price synchronicity. The results also show that in firms with lower synchronicity, information asymmetryis lower. Based on this finding, it can be concluded that financial statements comparability causes the higher level of firm-specific information to be reflected in stock prices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial statements comparability
  • Stock price synchronicity
  • Firm-Specific Information
  • Industry/Market-Level Information
1- احمدپور، احمد و صدیقه پیکرنگار قلعه‌رودخانی. (1390). بررسی رابطه بین کیفیت سود و همزمانی قیمت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق. ماهنامۀ مهندسی مدیریت، ش40، صص 82-86.
2- جهانگیری‌راد، مصطفی، مرفوع، محمد و محمدجواد سلیمی. (1393). بررسی رفتار گروهی سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ مطالعات تجربی حسابداری مالی، ش42، صص 141-158.
3- حقیقت، حمید و سید مصطفی علوی. (1392). بررسی رابطۀ بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیر عادی سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجلۀ پژوهش‌های حسابداری مالی، ش 15، صص 1-12.
4- خواجوی، شکراله و وحید علیزاده طلاتپه. (1393). بررسی اثرات افشای داوطلبانه بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ مطالعات تجربی حسابداری مالی، ش 42، صص 89-115.
5- رحیمیان، نظام‌الدین، همتی، حسن و ملیحه سلیمانی‌فرد. (1391). بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم‌تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجلۀ دانش حسابداری، ش 10، صص 157-181.
6- فروغی، داریوش، امیری، هادی و منوچهر میرزایی. (1390). تأثیر شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجلۀ پژوهش‌های حسابداری مالی، ش 10، صص 15-40.
7- قائمی، محمد‌حسین و محمدرضا وطن‌پرست. (1384). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 41، صص 85-103.
8- کمیتۀ تدوین استاندارد‌های حسابداری. (1389). استاندارد‌های حسابداری. تهران: سازمان حسابرسی.
9- Ahmed, S. A., Neel, M., & Safdar I. (2015). Evidence on The Association Between Accounting Comparability and Stock Price Efficiency. 10th Annual Lone Star Accounting Research Conference, United States. University of Texas at Dallas, January 30.
10- Barth, M. E., Landsman, W. R., Lang, M. H., & Williams, C. D. (2013). Effects on Comparability and Capital Market Benefits Of voluntary Adoption of IFRS By US Firms: Insights From Voluntary Adoption of IFRS by Non-US Firms. Working Paper, Available at http:// www.ssrn.com.
11- Boubaker, S., Mansail, H., & Rajiba, H. (2014). Large controlling shareholders and stock price synchronicity.Journal of Banking & Finance, Vol. 40, Pp. 80-96.
12- Brochet, F., Jagolinzer, A., & Riedl, E. (2013). Mandatory IFRS Adoption and Financial Statement Comparability. Contemporary Accounting Research, Vol.30, Pp. 1371–1400.
13- Campbell, J., & Yeung, P. E. (2013). Comparability, Investor Sophistication, and Contagion Effects. Financial Accounting and Repoeting Section Midyear Meeting, San Diego, California, January 12.
14- Chan, K., & Hameed, A. (2006). Stock Price Synchronicity and Analyst Coverage in Emerging Markets. Journal of Financial Economics, Vol. 80, Pp. 115-147.
15- Chan, K., Hameed, A., & Kang, W. (2013). Stock Price Synchronicity and Liquidity. Journal of Financial Market, Vol. 16, Pp. 414-438.
16- Cheng, C. S. A., Johnston, J. A., & Zhou, L. (2011). Accounting Quality and Price Synchronicity-Industry-Specific and Firm-Specific Information. American Accounting Association Annual Meeting, Denver, Colorado, August 10.
17- Crawford, S. S., Roulstone, D. T., & So, E. C. (2012). Analyst Initiations of Coverage and Stock Price Synchronicity. The Accounting Review, Vol.87, Pp. 1527-1553.
18- DeFranco, G., Kothari, S. p., & Verdi, R. S. (2011). The Benefits of Financial Statement Comparability. Journal of Accounting Research, Vol. 49, Pp. 895-931.
19- Durnev, A., Morck, R., Yeung, B., & Zarowin, P. (2003). Does Greater Firm-Specific Return Variation Mean More or Less Informed Stock Pricing? Journal of Accounting Research, Vol. 41, Pp. 797-836.
20- Financial Accounting Standards Board (FASB). (1980). Statement of Financial Accounting Concepts No. 2: Qualitative Characteristics of Accounting Information.
21- Financial Accounting Standards Board (FASB). (2010). Statement of Financial Accounting Concepts No. 8: Conceptual Framework for Financial Reporting.
21- Gordon, I., Gallery, N. (2012). Assessing Financial Reporting Comparability Across Institutional Settings: The Case of Pension Accounting. The British Accounting Review, Vol. 44, Pp. 11-20.
22- Gul, F. A., Kim, J. B., & Qui, A. A. (2010). Ownership, Foreign shareholding, Audit Quality, and Stock Price Synchronicity: Evidence From China. Journal of Financial Economics, Vol.95, Pp. 425-442.
23- Haggard, K. S., Matrin, X., & Pereira, R. (2008). Does Voluntary Disclosure Improve Stock Price Informativeness?. Journal of Financial Management, Vol. 37, Pp. 747-768.
24- Hail, L., Leuz, C., & Wysocki, P. (2010). Global Accounting Convergence and the Potential Adoption of IFRS by the U.S. (Part I): Conceptual underpinnings and economic analysis. Accounting Horizons, Vol. 24, Pp. 355–394.
25- Hutton, A. P., Marcus, A. J., & Tehranian, H. (2009). Opaque Financial Reports, R2, and Crash Risk. Journal of Financial Economics, Vol. 94, Pp. 67-86.
26- Jin, L., & Myers, S. (2006). R2 Around The World: New Theory and Tests. Journal of Financial Economics, Vol. 79, Pp. 257-292.
27- Kelly, P. (2007). Information Efficiency and Firm-Specific Return Variation. Working Paper, Available at http:/ / www.ssrn.com.
28- Kim, S., Kraft, P., & Ryan, S. G. (2013). Financial Statement Comparability and Credit Risk. Review of Accounting Studies, Vol.18, Pp. 783-823.
29- Kim, Y. & Li, S. (2010). Mandatory IFRS Adoption and Intra-Industry Information Transfer. Working Paper, Available at http:/ / www.ssrn.com.
30- Li, B., Rajgopal, S., & Venkatachalam, M. (2014). R2 and Idiosyncratic Risk Are Not Interchangeable. The Accounting Review, Vol.89, Pp. 2261-2295.
31- Ntow-Gyamfi, M., Bokpin, G. A., & Gemgah, A. (2015). Corporate governance and transparency: evidence from stock return synchronicity. Journal of Financial Economic Policy, Vol. 7, Pp. 157-179 .
32- Piotroski, J., & Roulstone, D. (2004). The Influence of Analysts, Institutional Investors and Insiders on the Incorporation of Market, Industry and Firm-Specific Information Into Stock Prices. The Accounting Review,Vol. 79, Pp. 1119-1152.
33- Roll, R. (1988). Presidential Address: R2. Journal of Finance, Vol.43, Pp. 540-566.
34- Veldkamp, L. L. (2006). Information Markets and the Comovement of Asset Prices. Review of Economic Studies, Vol.73, Pp. 823-845.
35- Venkatesh, P. C., & Chiang, R. (1986). Information Asymmetry and the Dealers Bid-Ask Spread: A Case Study of Earnings and Dividend Announcements. The Journal of Finance, Vol.41, Pp. 1089-1102.
36- Wolk, H. I., Dodd, J. L., & Tearny, M. G. (2004). Accounting Theory: Concepyual Issue in a Political Economic Environment, South- Western.