مدیریت موجودی کالا و ویژگی‌های هیأت مدیره: نقش تعدیلی رقابت در صنعت و چرخۀ عمر شرکت

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

موجودی کالا از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین شرکت‌ها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت‌های جدید منجر به استدلال‌های متعددی دربارۀ ارتباط بین مالک و مدیر شده است. جنسن و مکلینگ (1976)، این سناریو را به‌عنوان ارتباط نمایندگی بیان کرده و استدلال کردند که نماینده (برای مثال مدیر اجرایی)، منافع شخصی را ترجیح خواهد داد. بنابراین، سازوکارهای نظارتی داخلی و خارجی برای کاهش تضاد منافع، ضروری هستند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ویژگی‌های هیأت مدیره، رقابت در صنعت، چرخۀ عمر شرکت و مدیریت موجودی کالاست. نمونۀ مورد استفاده دربرگیرندۀ 155 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1385 تا 1392 است. برای پردازش و آزمون فرضیه‌ها از الگوی اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافتۀ برآوردی استفاده شده است. نتایج نشان داد که اندازۀ هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره و رقابت در صنعت ارتباطی مستقیم و معنادار با مدیریت موجودی کالا دارند. علاوه بر این مشخص شد که مدیریت موجودی کالا طی چرخۀ عمر شرکت، متفاوت است. با استفاده از معیار چرخۀ عمر دیکینسان مشخص گردید که در مراحل رشد و بلوغ، مدیریت موجودی کالا بهینه‌تر بوده و در مراحل معرفی، عدم‌ثبات و افول غیربهینه‌تر است. ضمناً نتایج بررسی‌ها نشان داد که رابطۀ مستقیم بین استقلال هیأت مدیره و مدیریت موجودی کالا در شرکت‌هایی که در مرحلۀ افول هستند، قوی‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inventory Management and Board Characteristics: Moderating Role of Industry Level Competition and Firm Life Cycle

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ahmadpour
  • Esmail Tavakolnia
University of Mazandaran
چکیده [English]

Inventory represents one of the most important and complex assets to be managed at firm level as well as at macro economy level. Separation of ownership and management in new firms has led to different arguments regarding the relationship between the owner and the agent. Jensen and Meckling (1976) articulated this scenario as an agency relationship and argued that the agent (i.e., executive managers) will be a self-interest optimizer. Therefore, internal and external monitoring mechanisms are required to be executed to diminish disagreement in interests. The purpose of this study is investigating the relationship between board characteristics, industry level competition, firm life cycle and inventory management. The sample of this study, includes 155 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the period 1385-1392. For processing and testing hypotheses, Fixed Effects Model and Estimated Generalized Least Squares (EGLS) methodology are used. Results show that board size, board independence and industry level competition have positive and significant impact on the inventory management. Also we find that the inventory management varies over the life cycle of the firm. Using Dickinson’s life cycle measure we find that the inventory management is more optimal in the growth and mature stages and more non-optimal in the introduction, shake-out and decline stages. Also study results show that positive relationship between board independence and inventory management is stronger for firms in the introduction stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventory Management
  • Board Independence
  • Board Size
  • Industry Level Competition
  • firm life cycle
1- استا، سهراب و روح‌اله قیطاسی. (1391). اثر چرخۀ عمر واحد تجاری بر اقلام تعهدی اختیاری. پژوهش‌های حسابداری مالی، سال چهارم، شمارۀ 1، صص 89-104.
2- آقایى، محمدعلى و پرى چالاکى. (1388). بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابدارى، سال اول، شمارۀ 4، صص 77-54.
3- پیری، پرویز، دیدار، حمزه و سیما خدایار یگانه. (1393). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی در طول چرخۀ عمر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، سال ششم، شمارۀ 3، صص 99-118.
4- حساس یگانه، یحیی، دیدار، حمزه و احمد اسکندری. (1393). بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، سال ششم، شمارۀ 1، صص 1-14.
5- خواجوی، شکراله، محسنی فرد، غلامعلی، رضایی، غلامرضا و سید داوود حسینی راد. (1392). بررسی اثرهای رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال اول، شمارۀ 3، صص 119-134.
6- ستایش، محمدحسین، قربانى، اصغر و مریم گل محمدى. (1389). بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابدارى، سال دوم، شمارۀ 7، صص 51-34.
7- علینژاد ساروکلائی، مهدی، بحرینی، مریم و آرزو طاهری. (1393). تأثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا. فصلنامۀ علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، مقالۀ پذیرفته‌شده در نوبت چاپ.
8- مشایخی، بیتا و مهدی محمدآبادی. (1390). رابطه مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با کیفیت سود. پژوهش‌های حسابداری مالی، سال سوم، شمارۀ 2، صص 17-32.
9- ناظمی، امین؛ ممتازیان، علیرضا و محسن صالحینیا. (1393). رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت موجودی کالا (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران). فصلنامۀ مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شمارۀ 41، صص 159-186.
10- نمازی، محمد، زارع حسینآبادی، علی و محمد جواد غفاری. (1391). بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی کالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شرکت. پژوهش‌های حسابداری مالی، سال چهارم، شمارۀ 4، صص 25-50.
11- Aboody, D. and Lev, B. (2000). Information Asymmetry, R&D, and Insider Gains. The Journal of Finance, Vol. 55, No. 6, Pp. 2747–2766.
12- Adizes, I. (1979). Managing Corporate Lifecycles: How to Get and Stay at the Top. The Adizes Institute Publishing, New Jersey.
13- Alchian, A.A. )1950). Uncertainty, Evolution, and Economic Theory. Journal of Political Economy, Vol. 58, No. 3, Pp. 211-221.
14- Ameer, R. (2010). The Role of Institutional Investors in the Inventory and Cash Management Practices of Firms in Asia. Journal of Multinational Financial Management, Vol. 20, Nos. 2–3, Pp. 126–143.
15- Balakrishnan, R., Linsmeier, T. J. and Venkatachalam, M. (1996). Financial Benefits form JIT Adoption: Effects of Customer Concentration and Cost Structure. The Accounting Review, Vol. 71, Pp. 183–205.
16- Baldenius, T. and Reichelstein, S. (2005). Incentives for Efficient Inventory Management: The Role of Historical Cost. Management Science, Vol. 51, No. 7, Pp. 1032–1045.
17- Barcos, L., Barroso, A., Surroca, J. and Tribo, J. (2012). Corporate Social Responsibility and Inventory Policy. International Journal of Production Economics, Available at: http://dx.doi. org/10.1016/j.ijpe.2012.04.005.
18- Barker, K. and Santos, J. (2010). Measuring the Efficacy of Inventory with a Dynamic Input–output Model. International Journal of Production Economics, Vol. 126, No. 1, Pp. 130–143.
19- Barth, M.E., Kasznik, R. and McNichols, M.F. (2001). Analyst Coverage and Intangible Assets. Journal of Accounting Research, Vol. 39, No. 1, Pp. 1–34.
20- Beasley, M.S. (1996). An Empirical Analysis of the Relation between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. The Accounting Review, Vol. 71, Pp. 443-65.
21- Bentley, K., Omer, T. and Twedt, B. (2012). Does Business Strategy Impact a Firm’s Information Environment? Working paper, The University of New South Wales. Available at: www.SSRN.com.
22- Billesbach, T. and Hayen, R. (1994). Long-term Impact of Just-in-time on Inventory Performance Measures. Production and Inventory Management Journal, Vol. 35, No. 1, Pp. 62–68.
23- Borgonovo, E. (2008). Differential Importance and Comparative Statics: An Application to Inventory Management. International Journal of Production Economics, Vol. 111, No. 1, Pp. 170–179.
24- Boyd, D. (2001). Corporate Adoption of JIT: The Effect of Time and Implementation on Selected Performance Measures. Southern Business Review, Vol. 26, No. 2, Pp. 20–27.
25- Bushee, B.J., Core, J.E., Guay,W. and Hamm, S.J. (2010). The Role of the Business Press As an Information Intermediary. Journal of Accounting Research, Vol. 48, No. 1, Pp. 1–19.
26- Buzacott, J. and Zhang, R. (2004). Inventory Management With Asset-Based Financing. Management Science, Vol. 50, No. 9, Pp. 1274–1292.
27- Byrd, J. W. and Hickman, K. A. (1992). Do Outside Directors Monitor Managers? Journal of Financial Economics, Vol. 32, Pp. 195-221.
28- Callen, J., Fader, C. and Krinsky, I. (2000). Just-In-Time: Across-Sectional Plan Analysis. International Journal of Production Economics, Vol. 63, No. 3, Pp. 277–301.
29- Cannon, A. (2008). Inventory Improvement and Financial Performance. International Journal of Production Economics, Vol. 115, No. 2, Pp. 581–593.
30- Carpenter, R., Fazzari, S. and Petersen, B. (1998). Financing Constraints and Inventory Investment: A Comparative Study With High-Frequency Panel Data. The Review of Economics and Statistics, Vol. 80, No. 4, Pp. 513–519.
31- Chen, X., Sim, M., Smichi-Levi, D. and Sun, P. (2007). Risk Aversion in Inventory Management. Operations Research, Vol. 55, No. 5, Pp. 828–842.
32- Chikan, A. (1996). The Volume and Structure of Inventories. International Journal of Production Economics, Vol. 45, Nos. 1–3, Pp. 1–7.
33- Chikan, A. (2009). An Empirical Analysis of Managerial Approaches to the Role of Inventories. International Journal of Production Economics, Vol. 118, No. 1, Pp. 131–135.
34- Corbett, J., Hay, D. and Louri, H. (1999). A Financial Portfolio Approach to Inventory Behavior: Japan and the UK. International Journal of Production Economics, Vol. 59, No. 1, Pp. 43–52.
35- Dahya, J., Mcconnell, J. J. and Travelos, N. G. (2002). The Cadbury Committee, Corporate Performance and Top Management Turnover. Journal of Finance, Vol. 57, No. 1, Pp. 461-483.
36- Dalton, D., Daily, C., Johnson, J. and Ellstrand, A. (1999). Number of Directors and Financial Performance: A Meta-Analysis. Academy of Management Journal, Vol. 42, No. 6, Pp. 674–686.
37- Datta, S., Iskandar-Datta, M. and Singh, V. (2013). Product Market Power, Industry Structure and Corporate Earnings Management. Journal of Banking & Finance, Available at: http://dx.doi.org /10.1016/ j.jbankfin. 2013.03.012.
38- Deangelo, H., Deangelo, L. and Stulz, R.M. (2006). Dividend Policy and the Earned/Contributed Capital Mix: A Test of the Life-Cycle Theory. Journal of Financial Economics, Vol. 81, No. 2, Pp. 227–254.
39- Deangelo, H., Deangelo, L. and Stulz, R.M. (2010). Seasoned Equity Offerings, Market Timing, and the Corporate Lifecycle. Journal of Financial Economics, Vol. 95, No. 3, Pp. 275–295.
40- Dickinson, V. (2011). Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle. The Accounting Review, Vol. 86, No. 6, Pp. 1964–1994.
41- Dimelis, S. and Lyriotaki, M. (2007). Inventory Investment and Foreign Ownership in Greek Manufacturing Firms. International Journal of Production Economics, Vol. 108, No. 1, Pp. 8–14.
42- Easley, D. and O’Hara, M. (2004). Information and the Cost of Capital. The Journal of Finance, Vol. 59, No. 4, Pp. 1553–1583.
43- Elsayed, K. and Wahba, H. (2013). Reinvestigating the Relationship Between Ownership Structure and Inventory Management: A Corporate Governance Perspective. International Journal of Production Economics, Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.01.011i
44- Fama, E. and Jensen, C. (1983). Separation of Ownership and Control. Journal of Law Economics, Vol. 26, No. 2, Pp. 301–325.
45- Fama, E. F. (1980). Agency Problems and the Theory of the Firm. Journal of Political Economy, Vol. 88, No. 2, Pp. 288-307.
46- Fullerton, R. and Mcwatters, C. (2001). The Production Performance Benefits From JIT Implementation. Journal of Operations Management, Vol. 19, Pp. 81–96.
47- Gaur, V., Fisher, M. and Raman, A. (2005). An Econometric Analysis of Inventory Turnover Performance in Retail Services. Management Science, Vol. 51, No. 2, Pp. 181–194.
48- Girlich, H. (2003). Transaction Costs in Finance and Inventory Research. International Journal of Production Economics,Vols. 81-82, Pp. 341–350.
49- Giroud, X. and Mueller, H. (2010). Does Corporate Governance Matter in Competitive Industries? Journal of Financial Economics, Vol. 95, Pp. 312-331.
50- Giroud, X. and Mueller, H. (2011). Corporate Governance, Product Market Competition, and Equity Prices. Journal of Finance, Vol. 66, No. 2, Pp. 563-600.
51- Grullon, G. and Michaely, R. (2007). Corporate Payout Policy and Product Market Competition. Working Paper. Rice University.
52- Hart, O. (1983). The Market Mechanism as an Incentive Scheme. Bell Journal of Economics, Vol. 14, Pp. 366-382.
53- Hasan, M.M., Hossain, M., Cheung, A. and Habib, A. (2015). Corporate Life Cycle and Cost of Equity Capital. Journal of Contemporary Accounting & Economics, Available at: doi: 10.1016/j.jcae.2014.12.002.
54- Hitt, M. and Ireland, R. (1985). Corporate Distinctive Competence, Strategy and Performance. Strategic Management Journal, Vol. 6, No. 3, Pp. 273–293.
55- Holmström, B. (1982). Moral Hazard in Teams. Bell Journal of Economics, Vol. 13, Pp. 324–340.
56- Huang, S. and Peyer, U. (2012). Corporate Governance and Product Market Competition. Available at: www.mit.edu.
57- Huson, M. and Nanda, D. (1995). The Impact of Just-In-Time Manufacturing on Firm Performance in the US. Journal of Operations Management, Vol. 12, Pp. 297–310.
58- Im, J. and Lee, S. (1989). Implementation of Just-In-Time Systems in US Manufacturing Systems. International Journal of Operations and Production Management, Vol. 9, No. 1, Pp. 5–14.
59- Kinney, M.R. and Wempe, W.F. (2002). Further Evidence on the Extend and Origins of JIT’s Profitability Effects. The Accounting Review, Vol. 77, No. 1, Pp. 203–225.
60- Klingenberg, B., Timberlake, R., Geurts, T.G. and Brown, R.J. (2013). The Relationship of Operational Innovation and Financial Performance – A Critical Perspective. International Journal of Production Economics, Vol. 142, Pp. 317-323.
61- Kolias, G., Dimelis, D. and Filios, V. (2011). An Empirical Analysis of Inventory Turnover Behavior in Greek Retail Sector: 2000–2005. International Journal of Production Economics, Vol. 133, No. 1, Pp. 143–153.
62- Lai, R. (2006). Inventory and the Stock Market. Working Paper, The Wharton School, University Pennsylvania. Available at: http://dx.doi.org/%2010.2139/ssrn.789884.
63- Lehavy, R., Li, F. and Merkley, K. (2011). The Effect of Annual Report Readability on Analyst Following and The Properties of Their Earnings Forecasts. The Accounting Review, Vol. 86, No. 3, Pp. 1087–1115.
64- Li, L. (1992). The Role of Inventory in Delivery-Time Competition. Management Science, Vol. 38, No. 2, Pp. 182–197.
65- Luciano, E. and Peccati, L. (1999). Capital Structure and Inventory Management: The Temporary Sale Price Problem. International Journal of Production Economics, Vol. 59, No. 1, Pp. 169–178.
66- Malchup, F. )1967). Theories of the Firm: Marginalist, Behavioral, Managerial. American Economic Review, Vol. 57, No. 1, Pp. 1–33.
67- Miglani, S., Ahmed, K. and Henry, D. (2015). Voluntary Corporate Governance Structure and Financial Distress: Evidence From Australia. Journal of Contemporary Accounting & Economics,  Available at: http://dx.doi.org/doi: 10.1016/j.jcae.2014.12.005.
68- Miller, D. and Friesen, P.H. (1980). Momentum and Revolution in Organizational Adaptation. Academy of Management Journal, Vol. 23, No. 4, Pp. 591–614.
69- Miller, D. and Friesen, P.H. (1984). A Longitudinal Study of the Corporate Life Cycle. Management Science, Vol. 30, No. 10, Pp. 1161–1183.
70- Nalebuff, B. and Stiglitz, J. (1983). Prices and Incentives: Towards a General Theory of Compensation and Competition. Bell Journal of Economics, Vol. 14, Pp. 21–43.
71- Niehaus, G. (1989). Ownership Structure and Inventory Method Choice. The Accounting Review, Vol. 64, No. 2, Pp. 269–284.
72- Pearce, J. A. and Zahra, S. A. (1992). Board Composition From a Strategic Contingency Perspective. Journal of Management Studies, Vol. 29, No. 4, Pp. 411-438.
73- Quinn, R.E. and Cameron, K. (1983). Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence. Management Science, Vol. 29, No. 1, Pp. 33–51.
74- Rutherford, A.M. and Buchholtz, A.K. (2007). Investigating the Relationship Between Board Characteristics and Board Information. Corporate Governance. An International Review, Vol. 15, No. 4, Pp. 576-84.
75- Shleifer, A. and Vishny, R. (1997). A Survey of Corporate Governance. Journal of Finance, Vol. 52, Pp. 737-775.
76- Smith, C.W. and Watts, R.L. (1992). The Investment Opportunity Set and Corporate Financing, Dividend, and Compensation Policies. Journal of Financial Economics, Vol. 32, No. 3, Pp. 263–292.
77- Sohal, A.S., Ramsay, L. and Samson, D. (1993). JIT Manufacturing: Industry Analysis and a Methodology for Implementation. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 13, No. 7, Pp. 22–56.
78- Stigler, G. (1958). The Economics of Scale. Journal of Law and Economics, Vol. 1, Pp. 54-71.
79- Sun, J. and Liu, G. (2013). Auditor Industry Specialization, Board Governance, and Earnings Management. Managerial Auditing Journal, Vol. 28, No. 1, Pp. 45-64.
80- Tamas, M. (2000). Mismatched Strategies: The Weak Link in Supply Chain. Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 5, No. 4, Pp. 171–175.
81- Tribo, J. (2007). Ownership Structure and Inventory Policy. International Journal of Production Economics, Vol. 108, Nos. 1–2, Pp. 213–220.
82- Tribo, J. (2009). Firm’s Stock Market Flotation: Effects of Inventory Policy. International Journal of Production Economics, Vol. 118, Nos. 1–2, Pp. 10–18.
83- Vries, J. (2005). Complex Relationship Between Inventory Control and Organizational Setting: Theory and Practice. International Journal of Production Economics, Vols. 93–94, Pp. 273–284.
84- Xie, B., Davidson, W. and Dadalt, P.J. (2003). Earnings Management and Corporate Governance: The Roles of the Board and the Audit Committee. Journal of Corporate Finance, Vol. 9, Pp. 295-316.