تأثیر معاملات برخط سهام بر عدم‌تقارن اطلاعاتی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

این پژوهش درصدد بررسی این موضوع است که آیا معاملات برخط سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیری داشته یا خیر؟ جامعۀ آماری پژوهش حاضر را، کلیۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی مهرماه 1389 تا پایان شهریور 1392 تشکیل می‌دهند. برای آزمون فرضیه‌ها، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره (EGLS) و روش داده‌های ترکیبی با استفاده از نرم‌افزار Eview’s 8 استفاده شده است. نتیجۀ کلی پژوهش بیانگر تأثیر منفی و معنادار معاملات برخط سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از نتایج پژوهش حاضر اینگونه برداشت می‌شود که معاملات برخط سهام در بورس اوراق بهادار تهران از یک طرف موجب افزایش تعداد معامله‌گران و به دنبال آن افزایش رقابت بین آن‌ها می‌شود و از طرف دیگر موجب کاهش هزینه‌های معاملاتی و هزینه‌های انتخاب نامطلوب می‌گردد که این عوامل در نهایت موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Online Stock Trading on the Information Asymmetry (Evidence of Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Gholizadeh
  • Esmaeel ramazanpoor
  • Morteza Mousavinia
  • Fariborz Ranji
University of Guilan
چکیده [English]

This study sought to examine whether online stock trading on information asymmetry companies listed in Tehran Stock Exchange will have an effect or not? The statistic population of the study is comprised of the companies listed in Tehran Stock Exchange during 2010/9-2013/8 as the time-span of the study. The sample of the study consists of 117 companies for 36 months and it totally includes 4212 observations. For hypothesis testing, regression analysis and data from the test (EGLS) panel data using the software Eview’s 8 is used. The general result of this research indicates that online stock trading has a considerable negative effect on information asymmetry of companies listed in Tehran stock exchange. It is understood from the results that Online stock trading in the Tehran Stock Exchange on the one hand an increase in the number of traders and the subsequent increase in competition between them and the other hand to reduce transaction costs and adverse selection costs. This causes the reduction of information asymmetry companies listed in the Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information asymmetry
  • Online Stock Trading
  • Adverse Selection Costs
  • Bid-Ask Spread
1- احمدپور، احمد، عدیلی، مجتبی و سیدجواد ابراهیمیان. (1392). بررسی رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود واقعی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، شمارۀ 4، شمارۀ پیاپی 18، صص 12-1.
2- اسکات، آر. ویلیام. (1382). تئوری حسابداری مالی. ترجمۀ محسن مام بیگی، مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
3- بورس اوراق بهادار تهران. (1391). آسیب‌شناسی‌معاملات برخط در بورس اوراق بهادار تهران. تهران: انتشارات بورس.
4- حافظنیا، محمدرضا. (1389). مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت. چاپ پانزدهم.
5- خانی، عبداله و زیبا قجاوند. (1391). تأثیر طیف رقابتی بازار بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی. پژوهش‌های حسابداری مالی، شمارۀ 4، شمارۀ پیاپی 14، صص 88-67.
6- داناییفرد، حسن، الوانی، سیدمهدی و عادل آذر. (1391). روششناسی پژوهش کمّی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات اشراق، چاپ دوم.
7- رحیمیان، نظامالدین، صالحنژاد، سیدحسن و امین ناظمی. (1388). بررسی رابطه میان برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شمارۀ 58، صص 71-86.
8- سوری، علی. (1394). اقتصادسنجی. جلد اول و دوم، تهران: نشر فرهنگ شناسی.
9- صدری،لیلی. (1392).بررسی تأثیر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بازار سرمایه؛ شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار تهران. پایاننامۀ کارشناسی ارشد حسابدری، پردیس دانشگاه گیلان.
10- گچراتی، دامودار. (1383). مبانی اقتصادسنجی. ترجمۀ دکتر حمید ابریشمی، جلد دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
11- مقدم، عبدالکریم، حلاج، محمد و احمد شریفی. (1394). تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطۀ کیفیت سود و هزینۀ سهام عادی: بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای حسابداری مالی، شمارۀ 4، شمارۀ پیاپی 26، صص 72-57.
12- Ahmed, Anwer; Schneble, Richard and Stevens, Douglas. (2003). An Empirical Analysis of The Effects Of Online Trading On Stock Price And Trading Volume Reactions To Earnings Announcements. Contemporary Accounting Research, Vol. 20, No. 3, Pp. 413–39.
13- Akerlof, G., Michael Spence and Joseph Stiglitz. (1970). Markets with Asymmetric Information, At URL: http://www. Nobelprize. Org\ Economist.
14- Akerlof, George A. (1970). The Market for "Lemons": Quality Uncertainty And The Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3, Pp. 488-500.
15- Avaz Zadeh Fath, F., Azarian, Z. and Gheisari Sisakht, M. (2015), The Relationship Between Information Asymmetry And Liquidity Risk Of Corporate Shares, Journal of Social Issues & Humanities, Vol. 3, No. 4, Pp. 175-179.
16- Bollen, N., Smith and Whaley. (2004). Modeling The Bid-Ask Spread: Measuring The Inventory-Holding Premium. Journal of Financial Economics, Vol. 32, Pp.159-163.
17- Cheng, E. C. M., Courtenay, S. M., & Krishnamurti, C. (2006). The Impact of Increased Voluntary Disclosure on Market Information Asymmetry, Informed and Uninformed Trading. Journal of Contemporary Accounting & Economics, Vol. 2, No. 1, Pp. 33-72.
18- Chung, C. and Wang, K. (2016), Impact Of Individual Investor Trading On Information Asymmetry In the Korean Stock Market, North American Journal of Economics and Finance, Vol.56, Pp. 1-13.
19- Clarkson, G., Jacobsen, T. E., & Batcheller, A. L. (2007). Information Asymmetry and Information Sharing. Government Information Quarterly, Vol. 24, Pp. 827-39.
20- Copeland, T., Galai, D. (1983). Information Effects on The Spread. The Journal of Finance, Vol. 38, No. 5, Pp. 1457- 1469.
21- Demsetz, Harold. (1968). The Cost Of Transacting. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 82, No. 1, Pp. 33-53.
22- Diamond, D. W., & Verrecchia, R. (1991). Disclosure Liquidity and The Cost Of Capital. Journal of Finance, Vol. 46, No. 4, Pp. 1325-59.
23- Fama, E., and French, K. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. The Journal of Finance, Vol. 47, No. 2, Pp. 427-465.
24- Frino, A. and A Hill. (2001). The Impact Of Electronic Trading On Liquidity. University of Sydney.
25- Fu, R., Kraft, A., and H. Zhang (2012). Financial Reporting Frequency, Information Asymmetry, and The Cost Of Equity. Journal of Accounting and Economics, Vol. 54, Pp. 132–149.
26- Glosten, L., Milgrom, P. (1985). Bid-Ask Spread Transactions Prices in A Specialist Market. Journal of Financial Economic, Vol. 14, No. 1, Pp. 70-100.
27- Hassani, M. and Harati Nik, N. (2014), A Study On The Effect Of Stock Liquidity And Stock Liquidity Risk On Information Asymmetry: Evidence From Tehran Stock Exchange, Management Science Letters, Vol. 4, Pp. 997-1002.
28- Ho, T., Stoll, H, R. (1981). Optimal Dealer Pricing Under Transactions and Return Uncertainty. Journal of Financial Economics, Vol. 9, No. 1, Pp. 47-73.
29- Jiang, Guorong, Tang, Nancy, Law, Eve. (2002). Electronic Trading In Hong Kong And Its Impact On Market Functioning. BIS Papers, Vol. 12, Pp. 124-137.
30- Kim, O., Verrecchia, a. (1994). Market Liquidity and Volume around Earning Announcement. Journal of Accounting and Economics, Vol. 17, No. 2, Pp. 41-67.
31- Lafond, R., and R. Watts. (2008). The Information Role Of Conservatism. The Accounting Review, Vol. 83, Pp. 443-478.
32- Lin, Y. M., You, S. J. & Huang, M. S., (2012). Information Asymmetry and Liquidity Risk.  International Review of Business Research Papers, Vol. 8, No. 1, Pp. 112-131.
33- Naidu, G. N., Rozeff, Michael S., (1994). Volume, Volatility, Liquidity and Efficiency Of The Singapore Stock Exchange Before And After Automation. Pacific-Basin Finance Journal, Vol. 2, No. 1, Pp. 23-42.
34- Tinic, S. (1972). The Economics Of Liquidity Services. Quarterly Journal of Economics, Vol. 86, Pp. 79-93.
35- Venkatesh, P., C. Chiang. (1986). Information Asymmetry and The Dealers Bid-Ask Spread: A Case Study Of Earnings And Dividend Announcements. The Journal of Finance, Vol. 41, No. 5, Pp. 1089-1120.
36- Wasan, S. (2006). Do Accruals Exacerbate Information Asymmetry In The Market?. Delhi University.
37- Yan, Xuemin and Ferris, Stephen P. (2004). Volatility, Returns and Liquidity: The Relation Between Online Trading And Stock Market Behavior. College of Business, University of Missouri – Columbia.