بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطۀ بین محافظه‌کاری حسابداری و خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران

چکیده

یافته‌های پژوهش‌های تجربی بیانگر آن است که تخصص حسابرس مستقل در صنعت، موجب بهبود کیفیت حسابرسی می‌شود. هم‌چنین، انتظار می‌رود حسابرسان از طریق نقش اطلاعاتی و راهبریِ خود، با کاهش هزینۀ‌ نمایندگی، هم‌سویی منافع مدیران و سرمایه‌گذاران، کاهش تخلفات به‌وسیلۀ مدیران، بهبود تصمیم‌گیری‌های عملیاتی و افزایش کیفیت گزارشگری، خطر سقوط قیمت سهام را کاهش ‌دهند. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تخصص حسابرس مستقل در صنعت بر رابطۀ بین محافظه‌کاری حسابداری و خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده‏های مربوط به 99 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دورۀ زمانی بین سال‌های 1384 تا 1393 تجزیه و تحلیل شد. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد نخست اینکه تخصص حسابرس در صنعت تأثیر منفی معناداری بر محافظه‌کاری حسابداری دارد دوم اینکه تخصص حسابرس در صنعت و محافظه‌کاری حسابداری تأثیر منفی معناداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام دارند. هم‌چنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد تخصص حسابرس در صنعت تأثیر مثبت معناداری بر رابطۀ بین محافظه‌کاری حسابداری و خطر سقوط آتی قیمت سهام دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Industry specialization on Auditors on the relationship between Accounting Conservatism and future Stock Price Crashes of listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ali Vaez
  • Saber Dorseh
Shahid Chamran
چکیده [English]

Prior research suggests that the Industry specialization on Auditors increase audit quality. Also, expected auditors through their information intermediary and corporate governance roles, decrease crash risk by decreasing agency costs, aligning interests of managers and investors, decreasing malfeasance by managers, improving operations, quality financial reporting. So, the aim of this study is to investigate the effect of Industry Specialist on auditor connection with accounting conservatism and stock price crashes of listed companies in Tehran Stock Exchange. For this purpose three hypotheses are developed and data on the 99 companies in Tehran Stock Exchange for the period of 1384 to 1393 were analyzed. This regression model using panel data with fixed effects approach, reviews and tests. The results showed that the concentration Industry specialization on auditor has significant positive impact accounting conservatism. Also the results showed Industry Specialist on auditor and Accounting conservatism has a signify cant negative impact stock price crashes. Briefly the results showed Industry Specialist on auditor has significant positive impact the relationship between Accounting conservatism and stock price crashes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Price Crashes
  • Accounting Conservatism and Industry Specialist on Auditor
1- اعتمادی، حسین، محمدی، امیر و مهدی ناظمی اردکانی. (1388). بررسی رابطه بین تخصص در صنعت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای حسابداری مالی. سال اول، شمارۀ 1، صص 32-17.
2- افلاطونی، عباس. (1392). تجزیه و تحلیل آماری با Eviews در تحقیقات حسابداری مالی، مدیریت مالی و علوم اقتصادی. چاپ اول. تهران: انتشارات ترمه.
3- بنی‌مهد، بهمن و تهمینه باغبانی. (1388). تأثیر محافظه‌کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازۀ شرکت و نسبت اهرمی بر زیان‌دهی شرکت‌ها بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شمارۀ 58، صص 96-79.
4- ثقفی، علی و مجید معتمدی فاضل. (1390). رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری بالا. پژوهشهای حسابداری مالی، سال سوم، شمارۀ 4، صص 14-1.
5- حساس یگانه، یحیی و علیرضا شهریاری. (1389). بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه‌کاری حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای حسابداری مالی، سال دوم، شمارۀ 2، صص 94-77.
6- فروغی، داریوش و منوچهر میرزایی. (1391). تأثیر محافظه‌کاری شرطی حسابداری بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری شیراز، شمارۀ 63، صص 117-77.
7- فروغی، داریوش، امیری، هادی و منوچهر میرزایی. (1391). تأثیر شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای حسابداری مالی، سال چهارم، شمارۀ 3، صص 40-15.
8- مردازاده فرد، مهدی، بنی‌مهد، بهمن و مهدی دینداریزدی. (1390). بررسی رابطه میان محافظه‌کاری حسابداری و نظام راهبری شرکتی. حسابداری مدیریت، سال چهارم، شمارۀ 8، صص 102-89.
9- Ahmed, A.S., and S. Duellman. (2007). Accounting Conservatism and Board of Director Characteristics: An Empirical Analysis. Journal of Accounting and Economics, Vol. 43, No. 2, Pp. 411-437.
10- Ahmed, A., and S. Duellmann. (2013). Managerial Overconfidence and Accounting Conservatism. Journal of Accounting Research, Vol. 51, No. 1, Pp. 1-30.
11- Almutairi, A. R., Kimberly, A. D., and S. Terrance. (2009). Auditor Tenure, Auditor Specialization, and Information Asymmetry. Managerial Auditing Journal, Vol. 24, No 7, Pp. 600-623.
12- Arrunada, B. (2000). Audit Quality Attributes, Private Safeguards and the Role of Regulation. The European Accounting Review, Vol. 9, No. 2, Pp. 205-224.
13- Ball, R., and L. Shivakumar. (2005). Earnings Quality in UK Private Firms: Comparative Loss Recognition Timeliness. Journal of Accounting and Economics, Vol. 39, Pp. 83-105.
14- Basu, S. (1997). The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings. Journal of Accounting and Economics, Vol. 24, No. 1, Pp. 3-37.
15- Beaver, W., and S. Ryan. (2005). Conditional and Unconditional Conservatism: Concepts and Modeling. Review of Accounting Studies, Vol. 10, Pp. 3269-309.
16- Beekes, W., Pope, P., and S. Young. (2004). The Link between Earnings Timeliness, Earnings Conservatism and Board Composition: evidence from the UK. An International Review, Vol. 12, No. 1, Pp. 47-59.
17- Behen, B. K., Jong-Hang, C., and K. Tony. (2007). Audit Quality and Properties of Analyst Earnings Forecasts. The Accounting Review,Vol. 83, No. 2, Pp. 327-349.
18- Biddle. G., Ma, M., and F. Song. (2013). Accounting Conservatism and Bankruptcy Risk. Available at SSRN: http://ssrn.com/ abstract=1621272.
19- Chen, J., Hong, H., and J. Stein. (2001). Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns and Conditional Skewness in Stock Prices. Journal of Financial Economics, Vol. 61, No. 3, Pp. 345-381.
20- Chi, W., Liu, C., and T. Wang. (2009). What Affects Accounting Conservatism: A Corporate Governance Perspective. Journal of contemporary accounting & economics, Vol. 5, No. 1, Pp. 47-59.
21- Davidson. R. A., and D. Neu. (1993). A Note on Association between Audit Firm Size and Audit Quality. Contemporary Accounting Research, Vol. 9, No. 2, Pp. 479- 488.
22- DeAngelo, L. (1981). Auditor Size and Auditor Quality. Journal of Accounting and Economics, Vol. 3, No. 3, Pp. 183- 199.
23- Dimitrios, V.K., Anestis, C.L., and I.N. Christos. (2014). Accounting Conservatism Quality of Accounting Information and Crash Risk of Stock Prices. The Journal of Economic Asymmetries, Vol. 11, Pp. 479- 488.
24- Dunn, K.A., and B.W. Mayhew. (2004). Audit Firm Industry Specialization and Client Disclosure Quality. Review of Accounting Studies, Vol. 9, No. 1, Pp. 35-58.
25- Dunn, K.A., Mayhew, B.W., and S.G. Morsfield. (2000). Auditor Industry Specialization and Client Disclosure Quality. Working Paper Baruch College and University of Wisconsin.
26- Fan, J.P.H., and T.J. Wong. (2005). Do External Auditors Perform a Corporate Governance Role in Emerging Markets? Evidence from East Asia. Journal of Accounting Research, Vol. 43, No. 1, Pp. 35-72.
27- Francis, J.R., Michas P., and S. Stein. (2012). Auditor Industry Specialization and Evidence of Cost Efficiencies in Homogenous Industries. Working paper, University of Missouri-Columbia.
28- Giovly, D., Hayn, C., and A. Natarajan. (2007). Measuring Reporting Conservatism. The Accounting Review, Vol. 82, Pp. 65-106.
29- Godfrey, J.M., and J. Hamilton. (2005). The Impact of R&D Intensity on Demand for Specialist Auditor Services. Contemporary Accounting Research, Vol. 22, No. 1, Pp. 55-93.
30- Gramling, A. A., and D.N. Stone. (2001). Audit Firm Industry Expertise: A Review and Synthesis of the Archival Literature. Journal of Accounting Literature, Vol. 20, Pp. 1-29.
31- Gustavo, G., and M. Roni. (2012). The Impact of Product Market Competition on Firms Payout Policy. www.nhh.no/Files/Filer/institutter/for/seminars/finance/.../310812.pdf.
32- Hakim, F., and M.A. Omri. (2010). Quality of the External, Information Asymmetry, and Bid–Ask Spread. The Journal of Accounting and Information Management, Vol. 18, Pp. 5-18.
33- Hammer, M. (1990). Reengineering Work: Don’t Automate, Obliterate. Harvard Business Review, Vol. 76, Pp. 85-112.
34- Hong, H., and J. C. Stein. (2003). Differences of Opinion, Short-Sales Constraints and Market Crashes. The Review of Financial Studies, Vol. 16, Pp. 478-525.
35- Hu, J., Li, A.Y., and F. Zhang. (2014). Does Accounting Conservatism Improve the Corporate Information Environment? Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 23, Pp. 32-43.
36- Hutton, A. P., Marcus, A. J., and H. Tehranian. (2009). Opaque Financial Reports, R2, and Crash Risk. Journal of Financial Economics, Vol. 94, Pp. 67-86.
37- Jenkins, D. S., Kane, G.D., and U. Velury. (2009). Earnings Conservatism and Value Relevance Across the Business Cycle. Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 36, Pp. 1041-1058.
38- Jensen, M. C., and W. Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4, Pp. 305-360.
39- Khan, M., and R. L.Watts. (2009). Estimation and Empirical Properties of a Firm-Year Measure of Accounting Conservatism. Journal of Accounting and Economics, Vol. 48, Pp. 132-150.
40- Khurana, I. K., and K.K. Raman. (2004). Litigation Risk and the Financial Reporting Credibility of Big 4 versus Non‐Big 4 Audits: Evidence from Anglo‐American Countries. The Accounting Review, Vol. 79, No. 2, Pp. 473-495.
41- Kim, J., and L. Zhang. (2011). Does Accounting Conservatism Reduce Stock Price Crash Risk? Firm-level Evidence. http://www.ssrn.com/abstract=1521345
42- Kim, J. B., and L. Zhang. (2013). Accounting Conservatism and Stock Price Crash Risk: Firm-level Evidence. Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1521345.
43- Kim, J.B., Li, Y., and L. Zhang. (2011). Corporate Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk: Firm-Level Analysis. Vol. 100, Pp. 639-662.
44- Kothari, S.P., Leone, A.j., and Wasley. (2005). Performance Matched Discretionary Accrual Measures. Journal of Accounting andEconomics, Vol. 39, No. 1, Pp. 161-197.
45- Kothari, S.P., Shu, S., and P.D. Wysocki. (2009). Do Managers Withhold Bad News? Journal of Accounting Research, Vol. 47, Pp. 241-276.
46- Lafond, R., and S. Roychowdhury. (2008). Managerial Ownership and Accounting Conservatism. Journal of Accounting Research, Vol. 46, No. 1, Pp. 101-135.
47- Lafond, R., and R.L. Watts. (2008). The Information Role of Conservatism. The Accounting Review, Vol. 83, Pp. 447-478.
48- Lara, J.M.G., Osma, B.G., and F. Penalva. (2009). Accounting Conservatism and Corporate Qovernance. Review of Accounting Studies, Vol. 14, No. 1, Pp. 161-201.
49- Lee, B., and D. Roden. (2007). Have the Big Accounting Firms Lost Their Audit Quality Advantage? Evidence from the Returns-Earnings Relation. Journal of Forensic Accounting, Vol. 64, No. 1, Pp. 66-73.
50- Palmrose, Z. (1986). Audit Fees and Auditor Size: Further Evidence. Journal of Accounting Research, Vol. 24, No. 1, Pp. 97-110.
51- Panayiotis C.A., Constantinos, A., Joanne, H., and L. Christodoulos. (2015). Corporate Governance and Firm-Specific Stock Price Crashes. http://ssrn.com/
52- Pastor, L., and P. Veronesi. (2003). Stock Valuation and Learning about Profitability. Journal of Finance,Vol. 58, Pp. 1749-1789.
53- Porter, M.E. (1992). Capital Choices: Changing the Way America Invests in Industry. Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 5, Pp. 4-16.
54- Qiang, X. (2007). The Effects of Contracting, Litigation, Regulation, and Tax Costs on Conditional and Unconditional Conservatism: Cross-Sectional Evidence at the Firm Level. The Accounting Review, Vol. 82, Pp. 759-796.
55- Robin. A., and H. Zhang. (2015). Do Industry-Specialist Auditors Influence Stock Price Crash Risk? AUDITING: Journal of Practice & Theory, Vol. 34, No. 3, Pp. 47-79.
56- Tao, M. (2012). Financial Reporting Quality and Information Asymmetry: Evidence from the Chinese Stock Market. http://sa.shufe.edu.cn/upload/_info/2002000049/ 101325_1205170853222.pdf
57- Watts, R., and J. Zimmerman. (1983). Agency Problems, Auditing, and the Theory of the Firm: Some Evidence. Journal of Law and Economics, Vol. 26, No. 3, Pp. 613-634.