بررسی اثر سیاست پولی بر رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و اعتبار تجاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

 
سیاست پولی، بخشی از سیاست‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد که از طریق آن مقامات پولی کشور تلاش می‌کنند، در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاست‌های اقتصادی، عرضۀ پول را به نحوی کنترل کنند که متناسب با اهداف کشور باشد. مطالعۀ حاضر به بررسی اثر سیاست پولی بر رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و اعتبار تجاری طی سال‌های 1387 تا 1393 می‌پردازد. بدین منظور، نمونۀ آماری متشکل از 70 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است و برای متغیر سیاست پولی از داده‌های سری زمانی استفاده شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون ترکیبی در محیط داده‌های ترکیبی با استفاده از نرم‌افزار Eviews 9 استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که محافظه‌کاری حسابداری بر اعتبار تجاری تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین یافته‌های پژوهش بیانگر این است که سیاست پولی تأثیر محافظه‌‌کاری حسابداری بر اعتبار تجاری را تضعیف می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Monetary Policy on the Relationship between Accounting Conservatism and Trade Credit in Listed Companies of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Yahya kamyabi 1
  • Reza Gorjian Mehlabani 2
1 بAssistant Professor of Accounting, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Master of Accounting, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Monetary policy is part of the economic policies of the country that, through its national monetary authorities working on a framework to coordinate, with other economic policies, the money supply is controlled so that, in accordance with the objectives of the present study the effect of monetary policy on the relationship between accounting conservatism and commercial credit during the years 1387 to 1393 is concerned. For this purpose, a sample of 70 companies listed on the Tehran Stock Exchange and variable monetary policy for the time series data is used. In this study, using panel data regression in the software Eviews 9 was used. The results of data analysis and hypothesis testing shows that the relationship between accounting conservatism and there is a significant trade credit. In addition, the findings suggest that monetary policy will weaken the impact of accounting conservatism on trade credit.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • monetary policy
  • Accounting conservatism
  • Trade Credit
1- ایزدی‌نیا، ناصر و مسعود طاهری. (1395). بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار تجاری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال پنجم، شمارۀ 19، صص 101-81.
2- پور‌حیدری، امید و عباس غفار‌لو. (1391). بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه‌کاری مشروط حسابداری. پژوهش‌های حسابداری مالی، سال چهارم، شمارۀ 2، صص 62-41.
3- حساس‌یگانه، یحیی، رئیسی، زهره و سید مجتبی حسینی. (1388). رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، شمارۀ 13، صص 100-75.
4- حساس‌یگانه، یحیی، علیرضا شهریاری. (1389). بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه‌کاری در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، شمارۀ 2، صص 94-77.
5- خانعلی‌زاده، حمید‌رضا، هاشمی، سیده شیرین و علی حیدری. (1392). بررسی اعتبار تجاری و عملکرد شرکت‌ها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت.
6- خورده فروش دیلمقانی، امیر. (1393). تأثیر سیاست‌های پولی بر نرخ ارز: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران، بابلسر.
7- شریفی‌رنانی، حسین، هنرور، نغمه، دایی‌کریم‌زاده، سعید و فرزانه امرالهی پورشیرازی. (1388)، بررسی آثار سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی از طریق کانال وام‌دهی سیستم بانکی در ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شمارۀ 4، پیاپی 10، صص 48-27.
8- طالب‌نیا، قدرت‌اله و مریم مهدوی. (1394). بررسی اثر اعتبار تجاری و عمق مالی بر میزان نگهداشت وجه نقد. فصلنامه علمی پژوهشی (دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت)، سال چهارم، شماره 13، صص 53-41.
9- قدیری اصلی، باقر. کلیات علم اقتصاد. ص 219.
10- گوگردچیان، احمد و سیمین السادات میر‌هاشمی نائینی. (1390). نقش سیاست‌های پولی و اعتباری در مدیریت چرخه‌های تجاری کشور. فصلنامه توسعه اقتصادی، سال اول، شمارۀ 4، صص 90-61.
11- منوچهرآبادی، وحید. (1394). تأثیر سیاست‌های پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران.
12- مهرانی، ساسان، مرادی، محمد و هدی اسکندر. (1389). رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه‌کارانه. پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، شمارۀ 1، صص 62-47.
13- Ahmed, A. S., and Duellman, S. (2011). Evidence on the Role of Accounting Conservatism in Monitoring Managers’ Investment Decisions. Journal of Acconting Finance, Vol. 51, No. 3, Pp. 609–633.
14- Armstrong, C., W. Guay, and J. Weber. (2010). The Role of Information and Financial Reporting in Corporate Governance and Debt Contracting. Journal of Accounting and Economics, Vol. 50, No. 2, Pp. 179- 234.
15- Artiach, T. Clarkson, P. (2010). Conservatism, Disclosure and the Cost of Equity Capital, http:// SSRN. Com / abstract=1673516.
16- Ball, R., and Shivakumar, L. (2005). Earnings Quality in UK Private Firms: Comparative Loss Recognition Timeliness. Journal of Acconting and Economics, Vol. 39, No. 1, Pp. 83–128.
17- Basu, S. (1997). The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings. Journal of Accounting and Economics, Vol. 24, No. 1, Pp. 3–37.
18- Cheng, L.B., and Liu, F. (2013). Bank Supervision and Discrimination: From the Perspective of Accounting Conservatism. Journal of Accounting Research, Vol. 1, Pp. 28–34.
19- Dai, B., and Yang, F. (2015). Monetary Policy, Accounting Conservatism and Trade Credit. Journal of Accounting Research, Vol. 8, No. 4, Pp. 295–313.
20- Emery, G.W. (1987). An Optimal Financial Response to Variable Demand. Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 22, No. 2, Pp. 209-225.
21- Feltham, G.A., and J.A. Ohlson. (1995). Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities. Contemporary Accounting Research, Vol. 11, No. 2, Pp. 689-731.
22- Financial Accounting Standards Board (FASB). (2010). Statement of Financial Accounting Concepts No. 8, Conceptual Framework for Financial Reporting, Norwalk, CT.
23- Gao, P. (2013). A Measurement Approach to Conservatism and Earnings Management. Journal of Accounting and Economics, Forthcoming. Vol. 55, No. 2, Pp. 251-268.
24- Garcia-Teruel, Pedro J; Pedro Martinez-Solano and Juan P. Sanchez-Ballesta. (2014). Supplier Financing and Earnings Quality.Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 41, No. 9 and 10, Pp. 1193–1211.
25- Garcia, J.M., Garcia, B., and Penalva, F. (2011). Conditional Conservatism and Cost of Capital. the Accounting Review Students, Vol. 16, No. 2, Pp. 247–271.
26- Gertler, M., and Gilchrist, S. (1994). Monetary Policy, Business Cycles, and the Behavior of Small Manufacturing Firms. Quart. Journal of Econonomics, Vol. 109, Pp. 309–340.
27- Hui, K.W., Klasa, S., and Yeung, P.E. (2012). Corporate Suppliers and Customers and Accounting Conservatism. Journal of Accounting and Economics, Vol. 53, No. 1, Pp. 115–135.
28- Iyengar, R.J and Zampelli, E.M. (2010). Does Accounting Conservatism Play? Journal of Accounting and Finance, Vol. 50, No. 1, Pp. 121-142.
29- Jiang, G.H., and Zhang, R. (2007). Conservatism or fair value: an analysis based on stock price reactions. Journal of Accounting Research Vol. 6, No. 6, Pp. 20 –25.
30- Khan, M., and Watts, R., (2009). Estimation and Empirical Properties of a firm-year Measure of Accounting Conservatism. Journal of Accounting and Economics, Vol. 48, No. 2, Pp. 132–150.
31- LaFond, R., and R. L. Watts. (2008). The Information Role of Conservatism. Accounting Review, Vol. 83, No. 2, 447-478.
32- Liu, F.W., Li, L., and Xue, Y.K. (2009). Trust, Transaction Cost and Mode of Trade Credit. Econonomics Research Journal, Vol. 8, No. 1, Pp. 130 – 133.
33- Lu, Z.F., and Yang, D.M. (2011). Commercial Credit: Alternative Financing or Buyers’ Markets? Journal of Manage World, Vol. 4, NO. 4, Pp. 6–14.
34- Mian S, and Smith C. (1992). Accounts Receivable Management Policy: Theory and Evidence. Journal of Finance, Vol. 47, No. 1, Pp. 167–200.
35- Mojon, B., Smets, F., and Vermeulen, P. (2002). Investment and Monetary Policy in the Euro Area. Journal of Bank and Finance, Vol. 26, No. 11, Pp. 2111–2129.
36- Ng. C.K., Smith, J.K. and Smith R.L. (1999). Evidence on the Determinants of Trade Credit Terms used in Inter-firm Trade. Journal of Finance, Vol. 54, No. 3, Pp. 1109-1129.
37- Penman, S. H. and Zhang, x. J, (2002), Accounting Conservatism Quality of Earnings and Stock Returns, the Accounting Review, Vol. 77, No. 2, Pp 237 – 264.
38- Petersen, M.A., and Rajan, R.G. (1997). Trade Credit: Theory and Evidence. Review Financial Students, Vol. 10, No. 3, Pp. 661–691.
39- Sterling, R. R. (1967) Conservatism: The Fundamental Principle of Valuation in Traditional Accounting, Journal of Abacus, Vol. 3, No. 2, Pp. 109-132.
40- Van Horen, N. (2005). Do Firms use Trade Credit as a Competitiveness Tool? Evidence from Developing Countries. World Bank Working Paper.
41-Wenfeng Wua., Oliver M. Rui b, and Chongfeng, Wu. (2011). The Relationship Between Financial Development and Trade Credit to the Amount of Funding. Journal Research Economic, Vol. 2, No. 1, Pp. 66-82.
42- Williamson, O.E. (1979). Transaction Cost Economics: the Governance of Contractual Relations. Journal of Law Economics, Vol. 22, No. 2, Pp. 233–261.
43- Ye, K.T., and Zhu, J.G. (2009). Releation Between Short Money Supply and the Allocation of Credit Resources. Journal of Management World, Vol. 1, Pp. 22–28.
44- Zhang, J., (2008). The Contracting Benefits of Accounting Conservatism to Lenders and Borrowers. Journal of Accounting and Economics, Vol. 45, No. 1, Pp. 27–54.
45- Zhang, X.M., Wang, Y., and Zhu, J.G. (2012). Market Power, Trade Credit and Business Financing. Accounting Research, Vol. 8, No. 4, Pp. 58–65.