تعیین تأثیر جانشینی یا مکملی در توضیح نابهنجاری کیفیت اقلام تعهدی و افشاء در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت، مؤسسۀ آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (ریاست‌جمهوری)، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، مؤسسۀ آموزش عالی صنعتی فولاد، فولاد‌شهر، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

در این پژوهش، تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و افشاء بر بازده غیرعادی سهام ارزیابی شده است. این ارزیابی از طریق بررسی تأثیر جانشینی یا تکمیلی میان کیفیت اقلام تعهدی و افشاء بر پیش‌بینی تغییرات بازده غیرعادی سهام صورت گرفته است. نظریه‌های موجود و مطالعات انجام‌شده در این رابطه، اثرهای متفاوتی میان کیفیت اقلام تعهدی و افشاء در پیش‌بینی تغییرات بازده غیرعادی سهام نشان داده است. پژوهش حاضر در بررسی این موضوع، فرض وجود تأثیر منفی و معنادار بین کیفیت اقلام تعهدی و افشاء بر پیش‌بینی تغییرات بازده غیرعادی سهام را مورد آزمون قرار داده است. در این پژوهش، فرضیه‌ها با استفاده از اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورۀ زمانی 1393- 1385 و با بهره‌گیری از مدل فاما و فرنچ و تجزیه و تحلیل رگرسیون ترکیبی آزمون شده است. با توجه به نتایج پژوهش، کیفیت اقلام تعهدی و افشاء دارای اطلاعات مشابه و تأییدکننده برای یکدیگر هستند و این موضوع اثر جانشینی میان آن‌ها را تأیید می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of Replacement or Supplemental Relationship to Explain Accruals Anomalies and Disclosure Quality in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hamida Afshari 1
  • Zeba Ghojavand 2
  • Amir Rasaiian 3
1 PhD management student, IMPS, Tehran, Iran
2 MSc of Financial Management, faculty member, Folad shahr, Esfahan, Iran
3 MSc of Accounting, Mazandaran University, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

In this study, the relationship between accruals quality, disclosure and abnormal stock returns is evaluated. The aim of this study is the assessment of replacement or supplemental relationship between accruals quality and disclosure to predict changes in abnormal stock returns. Existing theories and studies on the relationship between accruals quality and disclosure has shown different effects on abnormal stock returns. In this study, given the negative correlation between accruals quality and disclosure to predict unusual changes in stock returns is tested. The research hypothesis is tested by using financial data of 102 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 2006 - 2014 by utilizing a model of Fama and French and multi - regression analysis. Based on the results, the quality of accrual and disclosure quality are the same and verifying each other and this confirms the replacement relationship among them.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals
  • disclosure quality
  • Stock return
  • Fama and French model
1- باباجانی، جعفر و مجید عظیمی یانچشمه. (1391). اثر قابلیت اتکای اقلام تعهدی بر بازده سهام. پژوهش‌های حسابداری مالی، شمارۀ 2، صص 83-100.
2- حاجیان، نجمه، انواری رستمی، علی‌اصغر، رحمانی، علی و عادل آذر. (1394). ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. پژوهش‌های حسابداری مالی، شمارۀ 23، صص 71-92.
3- دستگیر محسن و حمیدرضا بزاززاده. (1382). تأثیر میزان افشاء بر هزینۀ سهام عادی. تحقیقات مالی، شمارۀ 16، صص 83-103.
4- شیرین‌بخش، شمس‌الله و زهرا حسن خوانساری. (1384). کاربرد Eviews در اقتصاد‌سنجی. انتشارات پژوهشکدۀ امور اقتصادی.
5- فروغی، داریوش، میری، هادی و هادی شیخی. (1392). تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، شمارۀ 5، صص 13-28.
6- فروغی، داریوش، امیری، هادی و نرگس حمیدیان. (1391). تأثیر بازده نامشهود دوره‌های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آیندۀ سهام، دانش حسابداری، شمارۀ 3، صص 101-122.
7- لشگری، زهرا و شیرزاد نادری. (1388). بررسی رابطۀ سطح افشاء و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامۀ حسابداری مالی و حسابرسی، شمارۀ 3، صص 75-92.
8- ملکیان، اسفندیار. (1376). جامعیت گزارش‌های سالانه و ویژگی‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران. رسالۀ دکتری، دانشکدۀ علوم اداری و مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تهران.
9- نقدی، سجاد و علی ابراهیمی کردلر. (1395). تأثیر ویژگی‌های شرکت‌ بر میزان افشای اختیاری در گزارشگری سالانۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، شمارۀ 8، صص 25-38.
10- والاس، وندا. (1384). نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت. حامی امیر اصلانی. تهران: سازمان حسابرسی.
11- Brown, S. and Hillegiest, S. A. (2007). How Disclosure Quality Affects the Level of Information Asymmetry. Review of Accounting Studies, Vol. 12, Pp. 443–477.
12- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting Earnings Management. The Accounting Review, Vol. 70, Pp. 193–225.
13- Diamond, D. W. and Verrecchia, R. E. (1991). Disclosure, Liquidity, and the Cost of Capital. The Journal of Finance, Vol. 46, No. 4, Pp. 1325-1359.
14- Fama, E. and K, French. (1993).Common Risk Factors in the Returns on Bonds and Stocks. Journal of Financial Economics, Vol. 33, Pp. 3-56.
15- Fedyk, T., Singer, Z. and Sougiannis, T. (2011). Does the Accrual Anomaly Endwhen Abnormal Accrual Sreverse?. The Canadian Academic AccountingAssociation Conference.
16- Francis, J., R. LaFond., P. Olsson, and K. Schipper. (2004). Costs of Equity and Earnings Attributes. The Accounting Review. Vol. 79, Pp. 967-1010.
17- Francis, J., Dhananjay Nanda., and Per M. Olsson. (2008). Voluntary Disclosure, Earnings Quality, and Cost of Capital. Journal of Accounting Research, Vol. 46, Pp. 53–99.
18- François Gajewski, J., Bertrand.P. Quéré. (2013). A Comparison of the Effects of Earnings Disclosures on Information Asymmetry: Evidence from France and the U.S. The International Journal of Accounting, Vol. 48, Pp. 1–25.
19- Grossman, S. J. and O. B. Hart. (1980). Disclosure Laws and Takeover Bids. Journal of Law and Economics, Vol. 35, Pp. 323–334.
20- Hirshleifer, D., Kewei H. & Siew Hong Teoh. (2009). Accruals, cash flows, and aggregate stock returns .Journal of Financial Economics, Vol. 91, No. 3, Pp. 389-406.
21- Jones, J. (1991).Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research, Vol. 29, Pp. 193–228.
22- Matoussi, H., Karaa, A., and Maghraoui, R. (2004). Information Asymmetry, Disclosure Level and Securities Liquidity in the BVMT. Finance India, Vol. 18, Pp. 547-557.
23- Milgrom, P. (1981). Good News and Bad News: Representation Theorems and Applications Bell. Journal of Economics, Vol. 12, Pp. 380–391.
24- Mouselli, S., Jaafar, A., and Hussainey, Kh. (2012). Accruals Quality vis-à-vis Disclosure Quality. British Accounting Review, Vol. 44, Pp. 36-46.
25- Paananen, M. and Lin, H. (2009). The Development of Accounting Quality of IAS and IFRS over Time: the Case of Germany. Journal of International Accounting Research, Vol. 8, Pp. 31-55.
26- Penman Stephen H. (2003). Financial statement Analysis and Security Valuation. MC Graw Hill, 601-605.
27- Resutek, R.J. (2010). Intangible returns, accruals, and return reversal: Amltiperiod Examination of the Accrual Anomaly. The Accounting Review, Vol. 85, Pp. 1347-1374.
28- Sloan, Richard G. (1996). Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows About Future Earnings?.The Accounting Review, Vol. 71, Pp. 289-315.
29- Tuna Irem, Ng. Jeffrey and Verdi Rodrigo. (2006). Management Forcasts, Disclosure Quality and Market Efficiency. www.ssrn.com, Pp. 1-32.
30- Verrecchia, Robert E. (1983). Discretionary Disclosure. Journal of Accounting and Economics, Vol. 5, Pp. 179-194.
31- Verrecchia, Robert E. (1990). Information Quality and Discretionary Disclosure. Journal of Accounting and Economics, Vol. 12, Pp. 365–380.