تأثیر فرصت‌های رشد بر رابطۀ جریان نقد آزاد و همزمانی بازده سهام در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، گروه حسابداری، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

این مقاله، به بررسی ‌تأثیر فرصت‌های رشد بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و همزمانی بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا شرکت‌های دارای فرصت رشد پایین و جریان نقدی آزاد، همزمانی بازده سهام بیشتری دارند؟ در راستای بررسی این پرسش، 54 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 9سالۀ 1384 تا 1392، انتخاب و فرضیۀ پژوهش در آن‌ها آزمون شده است. روش آماری استفاده‌شده برای آزمون فرضیۀ پژوهش، رگرسیون حداقل مربعات با استفاده از الگوی داده‌های تلفیقی و تابلویی است‌. ضریب متغیر تعاملی (حاصل ضرب جریان نقدی آزاد در فرصت‌های رشد) در حالت فرصت‌های رشد کم مثبت و معنادار به دست آمده، اما در حالت فرصت‌های رشد زیاد معنادار نشده است. این نتیجه نشان می‌دهد که مسئلۀ جریان نقدی آزاد رابطۀ مثبت با همزمانی بازده سهام دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of growth opportunities on the relation between Free Cash Flow and Stock Return Synchronicity of firms listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Talaneh 1
  • Mahdi Sajadi 2
1 Associate Professor of Accounting, Department of Accounting, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
2 Senior Master of Accounting, Department of Accounting, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

This paper investigates the effects of growth opportunities on the relation between Free Cash Flow and Stock Return Synchronicity of firms listed in Tehran Stock Exchange. The aim is to test the hypothesis that firms with low growth opportunities and high free cash flow show higher stock returns synchronicity. To test the hypothesis, 54 firms during 2006-2014 were investigated using pooled panel regression analysis. Positive coefficient for interactive variable (FCF time's growth opportunities) confirms our hypothesis and showing a positive relation between free cash flow problem with stock return synchronicity.
 
 

 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth Opportunities
  • Free Cash Flow Problem
  • Stock Returns Synchronicity
1-  احمدپور، احمد و صدیقه پیکرنگار قلعه رودخانی. (1391). بررسی ارتباط عدم‌تقارن اطلاعاتی و همزمانی قیمت در بورس اوراق بهادار تهران. اولین همایش منطقه‌ای پژوهش‌ها و راهکارهای نوین در حسابداری و مدیریت‌، تنکابن، مؤسسه آموزش‌ عالی غیر‌انتفاعی تنکابن، http://www.civilica.com/paper-NRSAM01-NRSAM01-014html
2-  دولو، مریم و علی امامی. (1394). بررسی ‌رابطۀ ‌همزمانی ‌قیمت سهام و نقدشوندگی:‌ شواهدی از بورس ‌اوراق بهادار ‌تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، سال هشتم، شمارۀ 29، صص 3-22.
3-  مهام، کیهان، فرج‌زاده، علی‌اصغر و جواد حسینی. (1387). جریان نقد ‌آزاد. فصل‌نامه دانش و پژوهش حسابداری، سال چهارم، شمارۀ 13، صص 30-37.
4-   Brigham, E. F., and J. F. Houston. (2009). Fundamentals of Financial Management, 12th edition, USA: South-Western Cengage Learning.
5-   Christie, A., and J. Zimmerman. (1994) Efficient and Opportunistic Choices of Accounting Procedures: Corporate Control Contests. The Accounting Review, Vol. 69, No. 4, Pp. 539-566.
6-   Fan, J., and TJ. Wong. (2002) Corporate Ownership Structure and the Informativeness of Accounting Earnings in East Asia. Journal of Accounting and Economic, Vol. 33, No. 3, Pp. 401-425.
7-   Gassen, J., LaFond, R., and H.A. Skaife. (2006).Does Stock Price Synchronicity Represent Firm-Specific Information? The International Evidence. http://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_ id=2405465
8-   Gujarati, D. N., and D.C.Porter. (2009). Basic Econometrics, 5th edition, USA: McGraw-Hill Higher Education.
9-   Jensen, M. C. (1986), Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers. The American Economic Review, Vol. 76, No. 2, Pp. 323-329.
10-              Jin, L., and S. Myers. (2006). ‘R-Square Around the World: New Theory and New Tests. Journal of Financial Economics, Vol. 79, Pp. 257-292.
11-              Khandaker, Sarod T. M. (2008). Empirical Analysis of Stock Return Synchronicity a Comparison of Developed and Emerging Markets. The Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy. The RMIT University.
12-              Morck, R., Yeung, B., and W.Yu. (2000). The Information Content of Stock Markets: Why Do Emerging Markets Have Synchronous Stock Price Movements? Journal of Financial Economics, Vol. 58, Pp. 215-260.
13-              Roll, R. (1988). ‘R²’.The Journal of Finance, Vol. 43, Pp. 541-566.
William, C., and L. Jiang. (2016). Does Free Cash Flow Problem Contribute to Excess Stock Return Synchronicity? Review of Quantitative Finance and Accounting