شناسنامه علمی شماره

عنوان مقاله [English]

Journal of Financial Accounting Research: Vol. 8, No. 4, Ser. 30, Winter 2016-217