شناسنامه علمی: سال هشتم، شماره چهارم، پیاپی (30)، زمستان 1395


عنوان مقاله [English]

Journal of Financial Accounting Research: Vol. 8, No. 4, Ser. 30, Winter 2016-217