سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدودیت‌های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
2. سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدودیت‌های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

مریم السادات امامی؛ داریوش فرید

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.21424

چکیده
  این پژوهش رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار داده است و با توجه به اینکه شرایط مالی ممکن است نقش مهمی در این رابطه داشته باشد چگونگی ارتباط بین سطح بهینه سرمایه در گردش با محدودیت‌های ...  بیشتر
اهمیت محیط اطلاعات داخلی برای اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
3. اهمیت محیط اطلاعات داخلی برای اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد علی آقایی؛ حسن حسنی؛ زینب اسدی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 17-36

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.21425

چکیده
  در پژوهش حاضر، تأثیر محیط اطلاعات داخلی بر اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شاخص‎های مورد استفاده برای سنجش اجتناب از پرداخت مالیات، نرخ مؤثر مالیاتی ...  بیشتر
بررسی تأثیر عوامل ریسک‌ دادخواهی حسابرسان بر حق‌الزحمۀ حسابرسی
4. بررسی تأثیر عوامل ریسک‌ دادخواهی حسابرسان بر حق‌الزحمۀ حسابرسی

جواد قدیم پور؛ محسن دستگیر

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 37-54

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.21426

چکیده
  حرفۀ حسابرسی در طول دو دهۀ اخیر شاهد افزایش تعداد‌ شکایت‌ها علیه حسابرسان و میزان خسارت‌های ناشی از این شکایت‌هاست. پیامد‌های ناگوار حاصل از این شکایت‌ها برای جامعۀ حسابرسی بسیار گران است و بنیان ...  بیشتر
بررسی تأثیر ساخت زبان گزارش‌های مالی بر میزان تمایل به سرمایه‌گذاری
5. بررسی تأثیر ساخت زبان گزارش‌های مالی بر میزان تمایل به سرمایه‌گذاری

هنگامه نظری؛ رضا حصارزاده؛ محمد رضا عباس زاده

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 55-76

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.21427

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل زبان‌شناختی بر میزان تمایل به سرمایه‌گذاری است. یکی از مهم‌ترین عوامل زبان‌شناختی، ساخت زبان گزارش‌های مالی (شامل زبان عینی و زبان انتزاعی) است. اثرگذاری ساخت زبان ...  بیشتر
بررسی دلایل تغییر شغل زنان حسابدار در زاهدان
6. بررسی دلایل تغییر شغل زنان حسابدار در زاهدان

احمد ناصری؛ حمید زارعی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 77-92

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.21428

چکیده
  بسیاری از زنان تمایل دارند، بعد از اتمام تحصیلات، وارد بازار کار حرفه‌ای شوند و متناسب با مهارت‌هایشان، موقعیت شغلی خوبی به‌دست آورند؛ ولی تحت تأثیر شرایط ناهمگون درونی (در حرفه) و بیرونی (در زندگی) ...  بیشتر
بررسی تأثیر ریسک نکول بدهی بر ضریب واکنش سود؛ با تأکید بر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
7. بررسی تأثیر ریسک نکول بدهی بر ضریب واکنش سود؛ با تأکید بر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

پری چالاکی؛ فرزاد غیور؛ هیوا بلکامه

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 93-114

http://dx.doi.org/10.22108/far.2017.21488

چکیده
  ضریب واکنش سود، به توضیح و شناسایی دلایل متفاوت واکنش بازار به اطلاعات حسابداری می‌پردازد. یکی از اطلاعاتی که سرمایه‌گذاران و اعتبار‌دهندگان، هنگام سرمایه‌گذاری در واحد تجاری و همچنین اطمینان به ...  بیشتر