شناسنامه علمی نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال یازدهم، شماره اول، پیاپی 39، بهار 1398

شناسنامه علمی شماره

10.22108/far.2019.24095

عنوان مقاله [English]

شناسنامه علمی نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال یازدهم، شماره اول، پیاپی 39، بهار 1398