نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی-گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، اصفهان، ایران

10.22108/far.2020.121201.1586

چکیده

امروزه با ورود سرمایه گذاران ناگاه یا اختلال گر در بورس ،معاملات اختلال زا نقش محوری در ادبیات مالیه رفتاری بازی می کند. این معاملات موجب انحراف قیمت دارایی از ارزش های بنیادی می شوند. همچنین قیمت سهام به طور مشترک از طریق ارزش ذاتی و خطر معامله گر اخلالی تعیین می شود. در نتیجه معاملات اختلال زا می تواند موجب قیمت گذای نادرست شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرنوسانات غیر سیستماتیک به عنوان شاخص معاملات اختلال زا بر قیمت گذاری نادرست سهام است. در این راستا جامعه آماری تحقیق از 120 شرکت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1390 تا 1396 و به روش غربالگری شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که نوسانات غیر سیستماتیک بر سطح قیمت گذاری نادرست سهام بر اساس مدل رودز(2005)، برگر(1995) و والکینگ(1985)تاثیر مثبت و معنا داری دارد.بنابراین نوسانات غیر سیستماتیک به عنوان شاخص معاملات اختلال زا تاثیر مثبت و معناداری بر قیمت گذاری نادرست بر اساس هر سه روش دارد. در نتیجه ورود معامله گران ناآگاه در بورس ایجاد اختلال میکند و سبب انحراف قیمت از ارزش ذاتی آن می شود موضوعی که نظریات کلاسیک مالی قادر به توجیه آن نبوده اند و نقش نوسانات غیر سیستماتیک را در قیمت گذاری در نظر نگرفته اند در حالی که مباحث جدید مالی رفتاری آن را بیان می کنند. نتایج تحقیق حاضر نیز بر این نکته تاکید می کند. در این راستا یکی از راهکارهای جلوگیری از قیمت گذاری نادرست سهام،کنترل معاملات اختلال زا می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of non-systematic fluctuations on mispricing: Evidence of Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Marzieh shojaei 1
  • Abdolmajid Abdolbaghi Ataabadi 2
  • Alireza Shirvani 3

1 PhD Student in Public management - financial trends, Islamic Azad University, Dehaghan Branch, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor of Management, Shahroud University of Technology, Semnan, Iran

3 Associate Professor of Management, Islamic Azad University, Dehaghan Branch, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Today, with the sudden arrival of investors or stock market disruptors,Noise trading play a central role in the behavioral finance literature. These transactions cause the asset price to deviate from fundamental values. Equity prices are also jointly determined through intrinsic value and distorted trader risk. As a result, noise trading can lead to incorrect transient prices.The purpose of the present study is to investigate the effect of idiosyncratic volatility as an indicator of impaired trading on stock pricing. In this regard, the statistical population of the research was selected from 120 Tehran Stock Exchange companies from 2011 to 2016 by systematic elimination method.The results show that idiosyncratic volatility have a positive and significant effect on the level of stock pricing based on Rhodes(2005),Burger(1995) and Walking(1985) models.Therefore, idiosyncratic volatility as an indicator of noise trading has a positive and significant effect on inaccurate pricing based on all three methods. As a result, one of the strategies is to prevent Mispricing, noise control or noise trading.As a result, the entry of uninformed traders into the stock market disrupts and causes the price to deviate from its intrinsic value. New financial behaviors express it. The results of the present study also emphasize this point. In this regard, one of the ways to prevent incorrect stock pricing is to control disruptive transactions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Idiosyncratic Volatility
  • Non-Systematic Risk
  • Noise Trading
  • Mispricing
  • Behavioral finance