سال یازدهم، شماره سوم، پیاپی 41، پاییز 1398

شناسنامه علمی شماره


عنوان مقاله [English]

Journal of Financial Accounting Research Vol. 11, No.3, Ser No. (41) 2019