دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 41، آذر 1398 
تأثیر سویه‌های رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی

صفحه 117-134

10.22108/far.2020.119602.1534

مهدیه حیدری فراهانی؛ فرزاد غیور؛ غلامرضا منصورفر