ارائه الگویی جهت کمی کردن محتوای اطلاعات با استفاده از تئوری اطلاعات
2. ارائه الگویی جهت کمی کردن محتوای اطلاعات با استفاده از تئوری اطلاعات

مهدی خلیلی؛ محمدعلی آقایی؛ محمدحسین قائمی

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.116290.1437

چکیده
  از زمان اولین مطالعه کلاسیک که بیور (1968) انجام داد، اهمیت کمی کردن محتوای اطلاعات ارقام حسابداری و تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه‌گذاران مورد توجه پژوهش‌گران قرارگرفته است. هدف این پژوهش ارائه الگویی جهت ...  بیشتر
بررسی وجود نقطۀ بحرانی تورم و سطح بهینۀ مدیریت سرمایه در گردش و تأثیر آن بر عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی
3. بررسی وجود نقطۀ بحرانی تورم و سطح بهینۀ مدیریت سرمایه در گردش و تأثیر آن بر عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی

حسین جوکار؛ وحید دانشی؛ مهدی بهارمقدم

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 19-50

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.117392.1478

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی وجود نقطه بحرانی تورم و سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش و تاثیر آن بر عملکرد مالی بنگاه‌های اقتصادی است. متغیر تورم به وسیله شاخص قیمت مصرف‌کننده اندازه‌گیری می‌شود. به منظور ...  بیشتر
بررسی تاثیرکیفیت افشای ماهیت کسب و کار و عملکرد مالی شرکت بر قضاوت سرمایه گذاران حرفه ای
4. بررسی تاثیرکیفیت افشای ماهیت کسب و کار و عملکرد مالی شرکت بر قضاوت سرمایه گذاران حرفه ای

زینب رضایی؛ سعید علی احمدی؛ احمد کعب عمیر

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 51-70

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.115526.1415

چکیده
  افشای اطلاعات سودمند و با کیفیت می تواند تصمیم گیری سرمایه گذران را در بازار سرمایه بهبود دهد. یکی از کانال های افشای اطلاعات در بازار سرمایه گزارش تفسیری مدیریت است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت ...  بیشتر
بررسی تاثیرپذیری چسبندگی چشم انداز درآمد آتی از اختلالات ادراکی مدیرعامل
5. بررسی تاثیرپذیری چسبندگی چشم انداز درآمد آتی از اختلالات ادراکی مدیرعامل

مرجان شاه علی؛ محمدرضا عبدلی

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 71-96

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.114495.1362

چکیده
  شناخت رفتار هزینه‌ها، از بحث های مهم حسابداری صنعتی و حسابداری مدیریت است، اما مسیر و جهت آتی آن را تصمیم هایی که در دل شرکت‌ها و توسط مدیران اتخاذ می‌شود، تعیین می‌نماید. در واقع یک مدیر بر مبنای نوع ...  بیشتر
آزمون ناهنجاری‌های حسابداری مدل سه عاملی فاما و فرنچ در سطح شرکت با استفاده از رویکرد بیز سلسله مراتبی و شبیه‌سازی مونت کارلو زنجیرمارکوفی
6. آزمون ناهنجاری‌های حسابداری مدل سه عاملی فاما و فرنچ در سطح شرکت با استفاده از رویکرد بیز سلسله مراتبی و شبیه‌سازی مونت کارلو زنجیرمارکوفی

رحمت ا... نادری بنی؛ مهدی عربصالحی؛ ایرج کاظمی

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 97-116

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.117062.1465

چکیده
  ناهنجاری در لغت به معنای انحراف از قواعد رایج و در حوزه مالی به الگویی در متوسط بازده سهام اطلاق می‌شود که با مدل‌های مرسوم در ادبیات قیمت‌گذاری دارایی‌ها سازگاری ندارد. به منظور بررسی ناهنجاری‌ها ...  بیشتر
تأثیر سویه‌های رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی
7. تأثیر سویه‌های رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی

مهدیه حیدری فراهانی؛ فرزاد غیور؛ غلامرضا منصورفر

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 117-134

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.119602.1534

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر سویه‌های رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردیده است. بدین منظور از سه سویه رفتاری بیش اطمینانی، کوته‌بینی و خودشیفتگی ...  بیشتر