دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 42، زمستان 1398