نشریه علمی پژوهش های حسابداری مالی سال دوازدهم، شماره دوم، پیاپی 44، تابستان 1399

شناسنامه علمی شماره


عنوان مقاله [English]

Journal of Financial Accounting Research Vol. 12, No.1, Ser No. (44) 2020