دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 43، تیر 1399 
نقش عدم انعطاف‌پذیری مالی در تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی

صفحه 23-46

10.22108/far.2020.117865.1485

طاهر پرکاوش؛ محمدرضا مهربان پور؛ سید محمد علوی نسب؛ عزت اله عباسیان