دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 43، فروردین 1399 
چارچوبی برای رتبه‌بندی افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها

صفحه 103-124

مرتضی کاظم پور؛ محمد کاشانی‌پور؛ حسن یزدی فر؛ علی حمیدی زاده