نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال دوازدهم، شماره چهارم، پیاپی 46، زمستان 1399

شناسنامه علمی شماره

10.22108/far.2021.26112

عنوان مقاله [English]

Journal of Financial Accounting Research Vol. 12, No.4, Ser No. (46) 2021