نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کهنوج، کهنوج ، ایران، رایان

2 دانشجو دکتری حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارایه مدلی تلفیقی از روش دیمتل و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات مالی در بخش دولتی ایران با استفاده از رویکرد گراندد تئوری است. پژوهش حاضر در قالب یک پژوهش کاربردی، آمیخته و مقطعی و با رویکرد استقرایی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی مدیران عالی رتبه و استادان دانشگاه‌ها و در بخش کمی 61 نفر از کارمندان دستگاه‌ها و سازمان‌های عمومی در نظر گرفته شده است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش سئوالات مورد نظر جهت مصاحبه طراحی و در نهایت 5 عامل ساختاری، محیطی، فرآیندها، خروجی، پیامد و زیر مولفه‌های مربوط به هر عامل بر مبنای رویکرد نظریه داده بنیان به عنوان عوامل موثر در کیفیت اطلاعات مالی شناسایی شده است. در ادامه از مدل تلفیقی، تحلیل سلسله مراتبی فازی و دیمتل فازی جهت اولویت‌بندی، تعیین شدت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری و ترسیم نمودار علّی- معلولی میان مولفه‌ها استفاده شده است. نتایج پژوهش از دیدگاه پاسخ‌دهندگان نشان داد در میان عوامل اصلی پژوهش عامل ساختاری بالاترین رتبه را کسب کرده است و عامل فرآیندها به عنوان کم اهمیت‌ترین عامل در کیفیت اطلاعات مالی در بخش دولتی است. این نتیجه نشان می‌دهد ساختارهای بخش عمومی در حال حاضر در ایران مطلوب نیستند و دارای مشکلات و ابهام هستند؛ لذا جهت رسیدن به گزارشگری مالی با کفیت در بخش عمومی آماده نمودن زیر ساخت‌ها در وهله اول الزامی و اجباری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting an integrated model of Demetel method and fuzzy hierarchical analysis process in order to identify and prioritize the factors affecting the quality of public sector financial information based on the grounded theory approach

نویسندگان [English]

  • Sedighe Azizi 1
  • Hossein Jokar 2

1 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, Kahnooj Branch, Kahnooj, Iran.

2 Ph.D. Student of Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

The main purpose of this study is to present an integrated model of Dimtel method and fuzzy hierarchical analysis process in order to identify and prioritize the factors affecting the quality of financial information in the Iranian public sector using the grounded theory approach. The statistical population of the study is considered in the qualitative part of high-ranking managers and professors of universities and in the quantitative part of 61 employees of public institutions and organizations. In order to achieve the objectives of the research, the questions to be designed for the interview and finally 5 structural factors, environment, processes, output, outcome and sub-components related to each factor based on the data theory theory approach have been identified as effective factors in the quality of financial information. In the following, the combined model, fuzzy hierarchical analysis and fuzzy Dimtel are used to prioritize, determine the intensity of impact and effectiveness, and draw a causal diagram between the components. The results of the research from the respondents' point of view showed that among the main factors of the research, the structural factor has gained the highest rank and the process factor is the least important factor in the quality of financial information in the public sector. This result shows that public sector structures are not desirable in Iran at present and have problems and ambiguities; Therefore, in order to achieve adequate financial reporting in the public sector, the preparation of infrastructure is mandatory in the first place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Information Quality
  • Public Sector
  • Grounded Theory
  • Fuzzy Dimtel