دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 36، شهریور 1397 
بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر حق‌الزحمه و کیفیت حسابرسی

صفحه 65-84

10.22108/far.2018.110488.1251

غلامرضا کردستانی؛ جواد رضازاده؛ مهدی کاظمی علوم؛ مصطفی عبدی