ویژگی‌های کمیتة حسابرسی و تجدید ارائة صورت‌های مالی
ویژگی‌های کمیتة حسابرسی و تجدید ارائة صورت‌های مالی

جواد رضازاده؛ مصطفی عبدی؛ مهدی کاظمی علوم

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22108/far.2017.103506.1063

چکیده
      هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی بر تجدید ارائۀ صورت‌های مالی است. این ویژگی‌ها شامل استقلال، اندازه و تخصص اعضای کمیتۀ حسابرسی است. برای بررسی تجربی این موضوع نمونه‌‌ای ...  بیشتر
بررسی رابطه بین بیش‌اطمینانی مدیران با نگهداشت وجه نقد و حساسیت جریان نقدی وجه نقد
بررسی رابطه بین بیش‌اطمینانی مدیران با نگهداشت وجه نقد و حساسیت جریان نقدی وجه نقد

محمد کاشانی‌پور؛ منصور محمدی

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 17-32

https://doi.org/10.22108/far.2018.104875.1113

چکیده
  بیش‌اطمینانی مدیران یکی از ویژگی‌های رفتاری است که بر سیاست‌های مالی و عملیاتی شرکت‌ها‌ تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین بیش‌اطمینانی مدیران با وجه نقد نگهداری‌شده و همچنین، ...  بیشتر
قابلیت مقایسۀ‌ صورت‌های مالی و مدیریت سود واقعی
قابلیت مقایسۀ‌ صورت‌های مالی و مدیریت سود واقعی

زهره حاجی ها؛ حسن چناری بوکت

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 33-48

https://doi.org/10.22108/far.2017.103532.1064

چکیده
  هدف این پژوهش مطالعۀ‌ تأثیر قابلیت مقایسۀ‌ صورت‌های مالی با مدیریت سود واقعی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس‌ اوراق بهادار تهران است. اطلاعات لازم برای این پژوهش از صورت‌های مالی 80 شرکت در دوره‌ ...  بیشتر
اثر چرخۀ تجاری بر رابطۀ سودآوری و اهرم مالی
اثر چرخۀ تجاری بر رابطۀ سودآوری و اهرم مالی

مریم دولو؛ حسن درگاهی؛ مریم حکمت

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 49-66

https://doi.org/10.22108/far.2018.104438.1096

چکیده
    هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر چرخۀ تجاری بر رابطۀ سودآوری و اهرم مالی است. برای این منظور، نمونه‌ای متشکل از میانگین 148 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1394‌ بررسی شد. برای ...  بیشتر
نقش راهبری شرکتی در بحران مالی شرکت‌ها: قبل و بعد از دستورالعمل کنترل‌های داخلی
نقش راهبری شرکتی در بحران مالی شرکت‌ها: قبل و بعد از دستورالعمل کنترل‌های داخلی

محمد مرادی؛ سهراب حسین زاده

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 67-90

https://doi.org/10.22108/far.2018.107504.1163

چکیده
  امروزه، با رقابتی‌شدن بازار سرمایه و نیز پیچیده‌شدن هر‌چه بیشتر بازاری که سرمایه­گذاران در آن فعالیت می­کنند، شاید تمایز بین شرکت­های درگیر بحران مالی و دارای سلامت مالی، امری ساده نباشد. نسبت­های ...  بیشتر
بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر کارایی سرمایه‌گذاری با لحاظ عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی
بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر کارایی سرمایه‌گذاری با لحاظ عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی

احمد خدامی پور؛ رقیه پناهی گنهرانی

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 91-110

https://doi.org/10.22108/far.2018.101188.1019

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر محافظه­کاری بر کارایی سرمایه­گذاری با لحاظ عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی است. همچنین‌، رابطۀ محافظه­کاری و شیوۀ­ تأمین مالی در شرکت­های کم­سرمایه‌گذار بررسی می­شود. ...  بیشتر