دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 54، بهمن 1401 
تحلیل فاصله انتظارات استفاده‌ کنندگان اطلاعات گزارشگری مالی

صفحه 29-58

10.22108/far.2023.136404.1950

شعیب رضایی؛ غلامرضا کردستانی؛ محمدحسین قائمی؛ عباسعلی دریائی


رقابت در صنعت و گزارشگری مسئولیت اجتماعی

صفحه 59-82

10.22108/far.2023.137828.1975

کرار فراس هادی مکصوصی؛ غلامرضا منصورفر؛ حمزه دیدار