تأثیر عملکرد حسابرسی داخلی بر کاهش ریسک ادراکی
تأثیر عملکرد حسابرسی داخلی بر کاهش ریسک ادراکی

وحید منتی؛ امید برزگری

دوره 14، شماره 4 ، بهمن 1401، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22108/far.2023.136209.1945

چکیده
  به‌طور نظری از حسابرسی داخلی انتظار می‌رود با ارائه خدمات اطمینان‌بخشی مبتنی بر ریسک به افزایش ارزش شرکت کمک کند؛ اما دانستن اینکه آیا حسابرسی داخلی موفق به دستیابی به این هدف شده، نیازمند انجام پژوهش‌های ...  بیشتر