دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1392 
8. نقش ویژگی‌های حسابرس در کیفیت سود

صفحه 93-108

ساسان مهرانی؛ محمد مرادی؛ منصور نخعی؛ محسن مطمئن