دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، خرداد 1393 
رابطه بین ویژگی‌های شرکت و اولویت مدیران برای گزینش آستانه سود

صفحه 75-88

مهدی مرادزاده فرد؛ مهدی ابراهیمی میمند؛ ملیحه مرادی