دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، دی 1393 
رابطه بین عضویت در گروه‌های تجاری و بازده سهام

صفحه 89-108

مهدی مرادی؛ مصطفی دلدار؛ مجتبی محمدپور