دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1393 
6. طراحی مدل سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری

صفحه 75-94

حمیده اثنی عشری؛ رضوان حجازی؛ ویدا مجتهدزاده