دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، مرداد 1393 
طراحی مدل سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری

صفحه 75-94

حمیده اثنی عشری؛ رضوان حجازی؛ ویدا مجتهدزاده