دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، آذر 1394 
نوسان‌پذیری سود و پیش‌بینی سود

صفحه 74-61

شهناز مشایخ؛ تامیلا اعیادی احسن