دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 26، اسفند 1394 (26) 
کیفیت سود و ارزش شرکت: شواهدی از شرکت‌های ایرانی

صفحه 1-18

ایرج نوروش؛ ابوالفضل مومنی یانسری؛ مهدی صفری گرایلی