دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1391 
کیفیت سود در شرکت‌های درمانده مالی

صفحه 1-16

محسن دستگیر؛ علی حسین حسین‌زاده؛ ولی خدادادی؛ سیدعلی واعظ