شناسایی استفاده‌ کنندگان گزارش‌های مالی شهرداری، نیازهای اطلاعاتی آنها و اهداف آنها از استفاده از گزارش‌های مالی
شناسایی استفاده‌ کنندگان گزارش‌های مالی شهرداری، نیازهای اطلاعاتی آنها و اهداف آنها از استفاده از گزارش‌های مالی

جعفر باباجانی؛ معصومه چهارده چریکی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 1-18

چکیده
    هدف پژوهش حاضر، شناسایی استفاده ‌کنندگان گزارش‌های مالی شهرداری، نیازهای اطلاعاتی آنها و اهدافی است که گزارش‌های مالی برای تحقق آن اهداف استفاده می‌شود. برای این منظور، پرسشنامه‌ای حاوی سؤال‌های ...  بیشتر
بررسی رابطه بین جریان‌های نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای اقلام تعهدی با جریان‌های نقد آزاد آتی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین جریان‌های نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای اقلام تعهدی با جریان‌های نقد آزاد آتی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

ناصر ایزدی نیا؛ حمزه قوچی فرد؛ نرگس حمیدیان

دوره 4، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 19-36

چکیده
    بررسی رابطه بین جریان‌های نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای اقلام تعهدی با جریان‌های نقد آزاد آتی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران     ناصر ایزدی‌نیا1*، حمزه قوچی‌فرد** و نرگس حمیدیان*** ...  بیشتر
بررسی رابطه برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، حق‌الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، حق‌الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اسفندیار ملکیان؛ احمد احمدپور؛ میثم طالب تبار آهنگر

دوره 4، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 37-50

چکیده
    تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، حق‌الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. میزان و ماهیت حق‌الزحمه حسابرسی مستقل ...  بیشتر
ارزش‌های فرهنگی و حاکمیت شرکتی
ارزش‌های فرهنگی و حاکمیت شرکتی

بیتا مشایخی؛ فرزانه جلالی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 51-66

چکیده
    در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط میان ارزش‌های فرهنگی و برخی متغیرهای حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به این منظور، از میان مدل‌های فرهنگی متعدد، مدل ...  بیشتر
تتأثیر طیف رقابتی بازار بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی
تتأثیر طیف رقابتی بازار بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی

عبدالله خانی؛ زیبا قجاوند

دوره 4، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 67-88

چکیده
    در این پژوهش تأثیر طیف رقابتی بازار از رقابت ناقص تا رقابت کامل بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به معیارهای اندازه‌گیری عدم تقارن اطلاعاتی ...  بیشتر
بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

حسین صادقی؛ پریسا رحیمی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 89-102

چکیده
    استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ازمنابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی‌نفعان شرکت است. هر یک از سازوکارهای درون سازمانی و برون سازمانی، ...  بیشتر
تأثیر نظام راهبری شرکت بر میزان محافظه‌کاری در گزارشگری مالی
تأثیر نظام راهبری شرکت بر میزان محافظه‌کاری در گزارشگری مالی

یونس بادآور نهندی؛ رسول برادران حسن‌زاده؛ سعید محمودزاده باغبانی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 103-122

چکیده
    این پژوهش به بررسی اثر عوامل نظام راهبری شرکت بر محافظه‌کاری در گزارشگری مالی می‌پردازد. در این مقاله، محافظه‌کاری با استفاده از مدل خان و واتز (2009) اندازه‌گیری شده و مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز ...  بیشتر