بررسی آزمون دقت پیش‌بینی تولید ‌ناخالص ‌داخلی با تکیه بر اطلاعات مقایسه‌ای سود حسابداری تجمعی متورم و تورم‌زدایی‌شده
1. بررسی آزمون دقت پیش‌بینی تولید ‌ناخالص ‌داخلی با تکیه بر اطلاعات مقایسه‌ای سود حسابداری تجمعی متورم و تورم‌زدایی‌شده

وحید بخردی نسب؛ احسان کمالی؛ خدیجه ابراهیمی کهریزسنگی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1400، صفحه 1-34

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.125653.1685

چکیده
  ظهور نظریۀ نوین «حسابداری کلان» با موج جدیدی از پژوهش‌های حسابداری طی دهۀ اخیر سعی در تبیین و به‌کارگیری اطلاعات حسابداری در پیش‌بینی‌های اقتصادی دارد. نظریۀ حسابداری کلان پیشنهاد می‌کند اقتصاددانان ...  بیشتر