دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد 1390 
تحلیل تأثیر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام در ایران

صفحه 97-112

حسین رضایی دولت‌آبادی؛ سعید صمدی؛ حسام ناجی زواره