دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، آذر 1390 
سنجش بازده غیر عادی سهام در شرایط وقفه معاملاتی

صفحه 113-126

محمدحسین قائمی؛ جواد معصومی؛ محمدرضا آزادی